Page 10 - Handreiking Redden mens en dier
P. 10

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
• Bij grootschalige gebeurtenissen zal er spontaan hulp aangeboden worden door inwoners of (semi) professionals. Deze hulp kan een signi cante bijdrage zijn aan de beschikbare capaciteit van de hulpdiensten ter plaatse. Private partijen worden zoveel
• mogelijk aangesloten op hulpverlening.
Voor de reddingscapaciteit gaan we in de basis uit van inzet van de middelen
die in Nederland voorhanden zijn en niet van internationale bijstand voor de reddingsoperatie6. In de praktijk kan er formeel internationale hulp worden aangevraagd, maar deze is pas een paar dagen na de ramp operationeel inzetbaar vanwege procedures en reistijden. De verwachting is dat de meeste mensen dan al uit het gebied zijn gevlucht of gered. Wel kan buitenlandse inzet van ‘burenhulp’ verwacht
• worden.
Afstemming tussen het proces ‘Redden’ en het proces ‘Watervrij maken gebied’ moet
• geborgd worden binnen de organisaties.
Hoewel overstromingen landsgrenzen makkelijk kunnen overschrijden, gaan we in deze handreiking uit van een binnenlandse overstroming. Vanzelfsprekend is de handreiking ook bruikbaar voor landsgrensoverschrijdende overstromingen. Daarbij ligt het voor de hand liaisons uit andere landen toe te voegen aan crisisteams, daar waar nodig. Ook
• middelen uit buurlanden kunnen in zo’n scenario makkelijker ingezet worden.
De overheid trekt niet alles naar zich toe, maar neemt naast een sturende ook een
• coördinerende en faciliterende rol op zich.
Communicatie- en informatiestromen zijn voor, tijdens en na een (grootschalige) overstroming van evident belang7. Succes staat of valt bij het tijdig ter beschikking hebben van de juiste informatie. Van cruciaal belang is dat alle informatiestromen
en -voorzieningen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn zodat alle partijen die betrokken zijn bij rampenbestrijding en crisisbeheersing op een zo éénduidig mogelijke wijze met elkaar kunnen communiceren.
1.4 Relatie met andere handreikingen
Voor een goed begrip van deze handreiking, is enige kennis van de handreikingen die zijn voortgekomen uit onder andere de landelijke projecten Water en Evacuatie8 en WAVE 2020, gewenst. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste relevante handreikingen.
6 Bron: Story Lines voor het redden en vluchten na een overstroming, Project Water en Evacuatie i.s.m. Gemeente Dordrecht, HKV, 2017
7 Bron: Nationale Veiligheid, Capaciteiten-analyse voor de taak ‘grootschalige evacuatie’, 2008 (laatste drie bullets)
8 Deze handreikingen zijn in 2017 uitgekomen.
8


   8   9   10   11   12