Page 11 - Handreiking Redden mens en dier
P. 11

1.5 Resultaat en gebruik van de handreiking
Deze handreiking Redden van Mens en Dier geeft:
• Inzicht in de bijzonderheden van een reddingsoperatie bij overstromingen, daarbij
behorende randvoorwaardelijke processen in samenwerking met verschillende
• crisispartners en resourcemanagement.
Handvatten om op hoofdlijnen een plan voor de reddingsoperatie binnen de eigen veiligheidsregio (vaak in samenwerking met andere veiligheidsregio’s) op te stellen. Het kan zijn dat er meerdere plannen voor de reddingsoperatie in het gebied relevant zijn, omdat verschillende type overstromingsdreigingen aan de orde zijn. Op onderdelen zijn er gezamenlijke doorontwikkelingen nodig, welke in het supplement van deze handreiking zijn benoemd.
1.6 Leeswijzer
De handreiking is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 zet uiteen hoe het proces Redden van mens en dier eruitziet. Naast de belangrijke stappen die je zet om de reddingsoperatie vorm te geven, beschrijft dit hoofdstuk belangrijke onderdelen van de reddingsoperatie, zoals het backwards plannen en de fasering in de tijd van de reddingsoperatie. Verder geeft dit hoofdstuk inzicht in de verschillende overstromingstypen die Nederland kent. Tenslotte is de inzet van publieke schuillocaties en het redden van de getro enen een belangrijk onderwerp.
Hoofdstuk 3 gaat in op de randvoorwaardelijke processen van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie tijdens een overstroming. Koppeling van de organisatie met relevante partijen staat hierin centraal. Vervolgens geeft hoofdstuk 4 inzicht in de capaciteiten c.q. inzetmogelijkheden van relevante partijen.
Afgesloten wordt met het Supplement “Benodigde borging nieuwe ontwikkelingen”. Dit supplement bevat aanbevelingen om op korte termijn zaken verder te ontwikkelen in multidisciplinair verband. In bijlage 7 is een begrippen- en afkortingenlijst opgenomen.
9


   9   10   11   12   13