Page 13 - Handreiking Redden mens en dier
P. 13

2. Redden van
mens en dier
2.1 Omschrijving van de taak redden van mens en dier
De reddingsfase kan als volgt worden beschreven. Het is de periode dat mensen (al dan niet met huisdieren) die achter zijn gebleven en (verticaal) geëvacueerd zijn op zoek gaan naar een veiliger omgeving. Hulpdiensten ondersteunen deze mensen met het verlaten van het gebied. Het kan voorkomen dat tijdens de reddingsfase het gebied ook watervrij en veilig wordt gemaakt.
Afbeelding: Fasen van (dreigende) overstroming
Dreiging
Opschalen en beslissen
Voorbereiden
Uitvoeren evacuatie/ schuilen
Overstroming
Vluchten
Watervrij maken Herstel
Reddingsoperatie
Zeker bij grote rampen zullen relatief veel mensen zichzelf redden of gered worden door andere inwoners. In studies over vooral natuurrampen is het niet ongebruikelijk dat percentages tussen de 60 en 90% genoemd worden voor mensen die óf zichzelf hebben gered, of door familieleden, vrienden en/of buren zijn gered9. Hierbij is er geen directe relatie met de hulpdiensten. Sommigen gaan naar een publieke schuillocatie, velen gaan echter naar vrienden, familie of soms vestigen ze zich zelfs ergens anders.
In de Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, van project Water en Evacuatie 2017 zijn handelingsperspectieven voor, tijdens en na een overstroming in kaart gebracht. Handelingsperspectieven zijn voor hulpverleners en getro enen relevant, ook tijdens de reddingsoperatie10.
9 Dynes, 1994, Quarantelli 1989, Starmans en Oberijé 2006
10 In bijlage 7 van de Handreiking Handelingsperspectieven zijn “Kentallen Redding” opgenomen. Onder
andere beschikbare capaciteiten in Nederland van transport via het water en via de lucht zijn hierin opgenomen.
11


   11   12   13   14   15