Page 14 - Handreiking Redden mens en dier
P. 14

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Het proces ‘redden van mens en dier’ richt zich hier op de impactfase van een
overstroming.
2.2 Noodzakelijke stappen bij aanpak
reddingsoperatie
Een reddingsoperatie bij een overstroming kan pas starten als het water gearriveerd is. De voorbereidingen voor een reddingsoperatie kunnen echter al voor de overstroming opgestart worden.
Zo snel mogelijk na de overstroming moet informatie beschikbaar moet komen over onder meer het aantal hulpbehoevenden, de hulpbehoefte, de plaatsen waar zij zich bevinden
en over de situatie in het gebied. Hiertoe moet, zo snel als de weersomstandigheden
dat toelaten, overgegaan worden tot verkenning (via lucht, weg en water) van het overstroomde gebied om de benodigde hulpverleningscapaciteit te kunnen bepalen en prioriteiten te stellen. Verder zal het overstromingsgebied afgezet/bewaakt worden.
Een operationeel advies wordt opgesteld met betrekking tot de uitvoering van de reddingsoperatie. Veiligheidsregio’s benoemen de middelen en capaciteiten die nodig zijn bij de uitvoering van de reddingsoperatie, zoals: afzetten, vervoer, verkeersbegeleiding, opvang, registratie getro enen.
Landelijke regie en faciliteren van regionale eenheden wordt verder opgevoerd. Informatie- uitwisseling tussen alle niveaus binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie wordt verder geoptimaliseerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van hulp uit de samenleving.
De uitvoering van de reddingsoperatie bevat zeven belangrijke componenten: geprepareerde informatie als startinformatie, verkenning van het getro en gebied, inzicht krijgen in het actueel waterbeeld, zonering van het getro en gebied, redcapaciteit en afstemming met planning ‘watervrij maken van het gebied’.
Met deze componenten kan vanuit een chaotische fase worden gestart en overgegaan worden in een meer gestructureerde reddingsfase – die op termijn zal overgaan in een bergings- en herstelfase. De indeling in fasen is daarmee deels vergelijkbaar met de internationaal in INSARAG-verband gehanteerde ASR-levels. In paragraaf 2.3.4 wordt dit verder beschreven.
2.2.1 Samenstellen van geprepareerde informatie
Een reddingoperatie kan e ciënter worden uitgevoerd als de gevolgen van een overstroming vooraf bekend zijn. Als de impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast voor veiligheidsregio’s voor het eigen gebied is uitgevoerd, dan is voor relevante overstromingsscenario’s een inschatting te gegeven op de volgende vragen:
• Hoeveel personen zijn aanwezig in de verschillende ‘waterdiepte’ gebieden en waar
bevinden deze zich? Als indicatie hiervoor kunnen de ‘evacuatiefracties’ worden
• gebruikt. Zie hiervoor Box 2.1 Evacuatiefracties in Nederland
Hoeveel (en wat voor type) dieren worden gehouden in de verschillende ‘waterdiepte’
• gebieden en waar bevinden deze zich?
Welke zeer kwetsbare objecten zijn aanwezig in de verschillende ‘waterdiepte’ gebieden
• en waar bevinden deze zich?
Welke publieke schuillocaties zijn aanwezig in de verschillende ‘waterdiepte’ gebieden en waar bevinden deze zich?
12


   12   13   14   15   16