Page 16 - Handreiking Redden mens en dier
P. 16

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
2.2.2 Verkenning overstroomd gebied
Zo snel mogelijk na de overstroming moet informatie beschikbaar moet komen over onder meer, het actuele waterbeeld, het aantal hulpbehoevenden, de hulpbehoefte, de plaatsen waar zij zich bevinden en over de situatie in het gebied. Het actuele waterbeeld komt tot stand door het combineren van informatie over het overstroomde gebied vanuit de waterkolom (Waterschappen en Rijkswaterstaat) en beeldmateriaal van verkenningseenheden en anderen. Hiertoe moet, zo snel
als de weersomstandigheden dat toelaten, overgegaan worden tot verkenning (via lucht, weg en water) van het overstroomde gebied om de benodigde hulpverleningscapaciteit te kunnen bepalen en prioriteiten te stellen. Hiervoor is verkenningscapaciteit nodig.
De verkenning levert informatie op die wordt omgezet in informatie voor verschillende doelgroepen, zoals hulpverleners, getro enen en spontane hulp. In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op informatiemanagement; het organiseren van dit delen van informatie voor verschillende doelgroepen.
2.2.3 Zonering van het getro en gebied
Conform de Handreiking handelingsperspectieven en de Handreiking impactanalyse wordt het gebied in verschillende zones ingedeeld. Deze zones geven een indicatie van de leefbaarheid in een overstroomd gebied en de behoefte aan redding
in speci eke gebieden. In bijlage 10 van de Handreiking impactanalyse staat onderstaande  guur opgenomen en nader uitgelegd.
Heeft het water
op die locatie een ja
verwoestende kracht? (afstand tot de bres kleiner dan 200m)
nee
Is de waterdiepte groter dan 1m?
nee
ja
Is de waterdiepte groter ja dan 20 cm binnendijks
of 50 cm buitendijks?
nee
Duurt de
uitval van drinkwater
langer dan 24 uur ja of de uitval van gas,
elektriciteit of riolering langer dan 72 uur
nee
impactzone onleefbaar verwoestend
impactzone onleefbaar
acuut levensbedreigend
impactzone onleefbaar potentieel levensbedreigend
impactzone onleefbaar met noodmaatregelen overleven
impactzone leefbaar overlast
14


   14   15   16   17   18