Page 19 - Handreiking Redden mens en dier
P. 19

In deze aanpak zijn van belang:
• Aanlandingsplaatsen; als verzamelplaats voor hulpverleners
• Publieke schuillocaties; als schuilplaats voor mensen en decentrale uitvalsbasis
voor hulpverlening; Publieke schuillocaties voor niet zelfredzamen zijn een speciaal
• aandachtspunt
Schuilplaatsen in woningen; als vluchtplaats
Als mensen schuilen tijdens de impactfase van de overstroming, kan dit tot gevolg hebben dat mensen gered moeten worden uit overstroomde delen (tot 20 cm kan men lopend of rijdend met standaard voertuigen een gebied verlaten, hierboven is men aangewezen op daarvoor geschikte voer- en vaartuigen of drijfmiddelen).13 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van genoemde verzamelplaatsen en de verschillende mogelijkheden daarvan tijdens de reddingsoperatie.
Bij sommige overstromingsdreigingen is het geen optie om alle inwoners in het bedreigde gebied te verplaatsen naar een veilig gebied. In dergelijke gevallen kan er, naast schuilen in de eigen woning, ook gewerkt worden met publieke schuillocaties.14 Deze locaties vragen speciale aandacht tijdens de reddingsoperatie.
De schuillocatie wordt ingezet voor opvang van grote groepen mensen met als doel om de overlevingskansen te vergroten. De duur van inzet van een schuillocatie
is default geschat op een week. Na deze periode zijn de mensen gered door hulpdiensten of hebben ze de schuillocatie op eigen kracht verlaten. Deze duur van een week volgt uit enkele verkenningen voor de duur van het redden en vluchten op basis van beschikbare hulpverleningsmiddelen.
Belangrijk is om de aangewezen schuillocaties met verschillende capaciteiten en mogelijkheden te verankeren in de evacuatie- en communicatiestrategieën en te koppelen aan voedseldistributie15 en de reddingsoperatie.
In schuillocaties staat zelfredzaamheid centraal. Uitgangspunt is dat mensen
zelf (of verzorgers) medicijnen, voedsel, slaapspullen, water en vermaak meenemen. Het frame ‘alsof je gaat kamperen’ kan hiervoor gebruikt worden. De verantwoordelijkheid voor huisdieren ligt bij verblijf in een publieke schuillocatie volledig bij de eigenaar16. Verminderd zelfredzamen kunnen bij speci eke schuillocaties terecht (als vooraf georganiseerd). Hiervoor zijn speciale voorzieningen, ruimtes en begeleiders noodzakelijk.
Tijdens de reddingsoperatie rond de publieke schuillocaties wordt door
de hulpverlening gewerkt met aanlandingsplaatsen aan de rand van het overstromingsgebied17. Van daaruit wordt gecoördineerd en worden mensen, eventueel na medische controle en behandeling, vanuit het overstroomd gebied naar veiliger plekken vervoerd.
13 Bron: Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, Project Water en Evacuatie, 2017
14 Het ‘Programma van eisen schuillocaties kan worden gebruikt om te controleren of bestaande objecten als schuillocatie geschikt zijn, of om eisen voor nieuwe locaties beschikbaar te hebben. De Handreiking Koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocaties (2020) geeft handvatten hoe het redden van getro enen uit de publieke schuillocaties kan worden georganiseerd.
15 Aanpak voedseldistributie in geval van schaarste voor Veiligheidsregio’s (tussendocument), LOCC (voor landelijk overleg coördinatoren Bevolkingszorg), 2019
16 Vooraf moet wel worden aangegeven of een publieke schuillocatie ook geschikt is voor huisdieren.
17 Bron onderstaande tekst deze paragraaf: Handreiking koppelen van reddingsoperatie aan publieke
schuillocatie, Handvatten voor de reddingsoperatie van hulpdiensten rond publieke schuillocaties tijdens (dreigende) overstromingen, 2020, Plan-B Crisismanagement.
17


   17   18   19   20   21