Page 22 - Handreiking Redden mens en dier
P. 22

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
In de Handreiking koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie, wordt nader beschreven hoe de reddingsoperatie kan worden gekoppeld aan de verschillende publieke schuillocaties.
De verschillende type schuillocaties die worden ingezet zijn gekoppeld aan de evacuatie en communicatiestrategie. Veiligheidsregio’s, die de locaties goed in beeld hebben, kunnen daarmee een inschatting maken hoeveel mensen en dieren er na overstroming verblijven in die schuillocaties, en hoe lang deze op deze plek kunnen overleven en verblijven gelet op de personeelsbezetting, aanwezige voorzieningen, mogelijkheden van voedseldistributie, informatie-uitwisseling en communicatie. Schuillocaties kunnen aanvullend worden gebruikt als uitvalspost voor reddingsdiensten, als de situatie zich daarvoor leent.
Ten aanzien van het redden van dieren wordt onderscheid gemaakt tussen huisdieren en bedrijfsmatig gehouden dieren18. Voor huisdieren wordt aangenomen dat zij met
hun eigenaren mee evacueren. Voor bedrijfsmatig gehouden dieren geldt dat de verantwoordelijkheid voor de keuze van het handelingsperspectief (al dan niet preventief evacueren) bij het bedrijf ligt dat eigenaar is van deze dieren. Preventieve evacuatie van bedrijfsmatig gehouden vee en bedrijfsgoederen (zoals cultureel erfgoed) mag nooit ten koste gaan van evacuatiemogelijkheden voor mensen. Dit betekent dat de preventieve evacuatie van bedrijfsmatig gehouden vee en bedrijfsgoederen ruim voor de preventieve evacuatie van mensen (inclusief huisdieren) zal moeten plaatsvinden. Dit betekent dat tijdens de acute reddingsoperatie meer rekening kan worden gehouden met het redden van huisdieren die bij hun eigenaren verblijven, dan met het redden van bedrijfsmatig gehouden dieren na de impactfase van de overstroming.
2.2.6 Afstemming met planning ‘watervrij maken van gebied’
Zodra de reddingsoperatie start, wordt ook zo snel mogelijk na een overstroming het gebied weer ‘waterveilig’ gemaakt door waterbeheerders. Het gebied wordt allereerst watervrij gemaakt. Het is dus nodig dat de reddingsoperatie rekening houdt met deze belangrijke werkzaamheden. Daarnaast beïnvloeden deze werkzaamheden ook de reddingsopgave: variatie in waterstanden en dalende waterstanden kunnen de reddingsoperatie en prioriteiten in deze operatie beïnvloeden. Het rapport ‘Storylines bestrijding en herstel bij overstromingen’19 gaat hier uitgebreid op in. Hieronder is de tijdlijn van het proces van overstroming tot en met herstel opgenomen.
2. Waterstand op het buitenwater zakt en lozen onder vrij verval mogelijk op buitenwater
4. Reparatie van gemalen die door overstroming zijn uitgevallen en niet functioneren
6. Eventuele installatie
van extra maatregelen om de tijdsduur voor watervrij maken te reduceren
8. Mensen kunnen weer terug naar huis en bedrijven kunnen productie weer opstarten
1. Doorbraak van de waterkering en achterliggend gebied overstroomd
3. De bres in de waterkering wordt gedicht
5. Leegpompen van overstroomd gebied met hoofdgemalen
7. Gebied is watervrij: herstel voorzieningen wonen, werken, scholen, winkels & infrastructuur
18 Bron: Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, Project Water en Evacuatie, 2017
19 Rapport ter ondersteuning van de voorbereiding op overstromingsrampen, Wave2020, 2019
20


   20   21   22   23   24