Page 25 - Handreiking Redden mens en dier
P. 25

Type overstromings- scenario (Patroon)
Hulverleners
Middelen
Stormvloed
Omvang ramp in uitgewerkte casus
Groot. Vrijwel hele Nederlandse kust is bedreigd. Grote delen van de kust kunnen worden getro en (meer dijkdoorbraken)
56.000 getro enen. Door storm minder mogelijkheid voor verplaatsten.
Bij een stormvloed maakt de locatie van achterblijvers veel
uit voor het proces van redden. Concentreer achterblijvers zoveel mogelijk op gebieden met lagere waterdieptes.
Evacuatiefractie 20%
Grote reddingsoperatie.
Binnen gebied getro en door stormvloed kan veel onderscheid zijn in mate van blootstelling. Moment van falen kan wel nauwkeurig bepaald worden.
De kans op slachto ers
wordt bepaald met name de waterdiepte in combinatie met de stijg- en stroomsnelheid
en de locatie waar men wordt blootgesteld. Bij een blootstelling tijdens de evacuatie is men
het meest kwetsbaar en is
de mortaliteit het hoogst. In
de diepere gebieden zal men over water het gebied moeten verlaten.
In de gebieden met lagere waterdieptes zijn de vluchtmogelijkheden groter, en kan men naast vlotten ook gebruik maken van vrachtwagens voor redding.
Zet hulpverleners in op strategische locaties die lang diep blijven. Stel deze op zoveel mogelijk voor de doorbraak zodat ze snel inzetbaar zijn.
Beperkt door de omvang van het gebied, ook zijn veel hulpverleners zelf getro en. Daarnaast zal de wind veel schade veroorzaken.
Regionaal
Omvang ramp In uitgewerkte casus
Beperkt door vaak kleine omvang van de polders en beheersmaatregelen die de instroom stoppen. Situaties doen zich plotseling voor.
14.000 getro enen. 11.200 achterblijvers.
Evacuatiefractie 20%
Doorbraken van regionale keringen kennen vaak
een beperkte tot geen waarschuwingstijd als de aanleiding grootschalige wateroverlast is. Ook de kans op meerdere doorbraken tegelijk
is klein, omdat omliggende polders direct worden ‘ontlast’ door een doorbraak. Gezien
de kleine omvang van een overstroming en dat landelijk
de concurrentie om mensen
en middelen klein zal zijn, is
de verwachting dat de mensen snel gered kunnen worden. Een reactieve benadering is hierbij prima waarbij het uitgangspunt is dat hulpverleners snel kunnen worden ingezet.
Het slachto errisico is relatief beperkt.
Groot. Maar een klein gebied is getro en waardoor er
veel hulpverleningsmiddelen en hulpverleners kunnen worden gemobiliseerd.
23


   23   24   25   26   27