Page 27 - Handreiking Redden mens en dier
P. 27

2.3.2 Veiligheid
Het uitvoeren van een reddingsoperatie in een overstroomd gebied is niet zonder risico’s. In internationale handreikingen zijn de volgende risico’s geïdenti ceerd:
Puin (bomen, dode dieren, bouwmaterialen)
Warmte en zon
Hoogspanningslijnen
Koude
Modderig water
Vermoeidheid
Bruggen
Vervuild water
Riolering
Insecten
Stromingen
Weersomstandigheden
Golven
‘s Nachts werken
Hekken
Riolering
Riolering
Bomen en takken
Bovenleidingen
Puin
Dieren
Chemicaliën
Ondergelopen gebouwen
Fauna
Voertuigen
Besmettingen en ziekten
Bomen
In het overstroomd gebied aanwezige machines en voertuigen
Onbekende en veranderende diepten.
Nutsvoorzieningen/ elektriciteit
Risico’s geïdenti ceerd in de Flood Rescue Boat operation manual
Naast de hierboven benoemde risico’s wordt in andere literatuur ook nog verdrinking, de morele druk om te moeten presteren en overbelasting van hulpverleners als risico geïdenti ceerd.
2.3.3 Backwards planning
Verder gaan we bij het redden van mensen en dieren uit van een belangrijk operationeel uitgangspunt namelijk ‘Backwards planning’21 c.q. terugwaards plannen. Dus de vraag is: wat is de wenselijke eindsituatie, en welke stappen moet je daarvoor in de tijd nemen? In het tijdspad naar de eindsituatie monitor je de tussendoelen. Het reddingsplan houdt hier rekening mee.
Current Situation (Now)
Now
Intermediate Goals Backwards or Reverse Planning
Time
Envisioned End State (Future)
Future
21 Presentatie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie, door Ing. P. Aantjes MCDm, Overstromingen en landelijke coördinatie, Rol van het Landelijk Operationeel Centrum (LOCC)
25


   25   26   27   28   29