Page 28 - Handreiking Redden mens en dier
P. 28

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
2.3.4 Verschillende fasen van reddingsoperatie
Daarnaast heb je bij een reddingsoperaties met grote omvang te maken met een fasering in de tijd, omdat de situatie en omstandigheden veranderen. Naarmate de tijd verstrijkt, moeten reddingsdoelen herijkt worden. Hiervoor zijn al werkwijzen opgesteld op internationaal niveau.
INSARAG, de International Search and Rescue Advisory Group is als VN-netwerk van USAR- groepen belast met het opstellen van (internationaal uniforme) werkwijzen voor USAR- werkzaamheden. In het INSARAG-coördinatiemechanisme is een 6-tal niveaus gede nieerd die de taken en activiteiten indeelt in de tijd. Deze niveaus zijn:
Hoewel de ASR-levels zijn ontwikkeld voor gebruik in de praktijk van USAR-inzetten als aardbevingen, lijken ze toe te passen voor reddingsoperaties bij overstromingen. De levels worden hieronder toegelicht en zijn voor overstromingen verder uitgewerkt op basis van ‘Manual B: operations’ van de ‘INSARAG Guidelines’22.
In bijlage 4 zijn deze ASR-levels Overstromingen opgenomen.
2.3.5 Overige factoren voor succes
In dit hoofdstuk is ingegaan op ‘de reddingsoperatie’. Het redden van mensen is verder erg afhankelijk van een aantal factoren, die van invloed zijn op de tijd waarin redding plaats kan vinden. De tijd voor redding is mede afhankelijk van:
• Dee ectiviteitvandereddingsoperatie.Dezehangtafvandesnelheidvaninzet,
verkenning en vaarbewegingen die nodig zijn. Informatiemanagement, e ciënte inzet
• van middelen met slimme inzet en goede sturing.
De duur van verplaatsingen van getro enen door de buitenlucht. Het verhoogt het risico op onderkoeling en verdrinking. Juist door de blootstelling aan lucht en water gedurende het transport is het risico voor onderkoeling en verdrinking groot. In een
• publieke schuillocatie zelf is het risico op onderkoeling en verdrinking veel kleiner. De lengte van de vaarweg. Hoe langer de vaarweg des te groter de kans dat iets misgaat. Het is daarbij verleidelijk om te veronderstellen dat men bij een bepaalde waterdiepte door het gebied kan varen of met een vrachtwagen kan rijden. Puin en
• verkeersmeubilair kan echter allerlei obstructies veroorzaken.
Kwetsbaarheid van mensen. Ouderen, kinderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg
• zullen bij een overstroming het meest kwetsbaar zijn.
Aanwezigheid van ondiepere delen in het gebied. Mits het gebied bereikbaar is, kunnen ook vrachtwagens worden ingezet voor redding. In de diepere delen kunnen vaartuigen en helikopters met een beperkte e ciency ingezet worden.
22 Https://www.insarag.org/images/stories/INSARAG_Guidelines_V2_Manual_B_-_Operations1.pdf
Level 0
Onderzoek van het getro en gebied voor inzet
Level 1
Globaal onderzoek van het gebied
Level 2
Onderzoek van de deelgebieden
Level 3
Snelle SAR-acties
Level 4
Uitgebreide SAR- activiteiten
Level 5
Volledig dekkende SAR en berging
26


   26   27   28   29   30