Page 35 - Handreiking Redden mens en dier
P. 35

3.2.1 Leiding en coördinatie binnen veiligheidsregio’s
Leiding en coördinatie binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie van veiligheidsregio’s worden bij overstromingen op maat gemaakt met verschillende partijen. Daarbij zijn een aantal vragen sturend:
• Hoe groot is het overstroomd gebied? (Waar haal je deze info tijdens/na impactanalyse?
• Hoe ziet dit proces eruit, liggen er verbindingen uit?)
• Welke type gebied is het in relatie tot de overstroming?
• Welke veiligheidsregio’s kunnen mogelijk niet in actie komen?
• Welke veiligheidsregio’s gaan ramp bestrijden?
Hoe borg je regionale kennis van een gebied in de organisatie als hulpverlening zelf
• zwaargetro enwordt?
Welke doorvoerregio’s25 zijn aan te wijzen? (I.v.m. mogelijke ketene ecten)
• Welke opvangregio’s zijn aan te wijzen?
• Is er behoefte aan bovenregionale coördinatie, bijvoorbeeld d.m.v. een LOCC-B of
LOCC-N?
In de onderstaande tabel26 worden typen regio’s in relatie tot de overstroming en de tijd weergegeven. Het is gebaseerd op een ergst denkbaar overstromingsscenario. De letter D slaat op dag. D-3 is dan 3 dagen voorafgaande aan de feitelijke overstroming.
Typen regio’s
in relatie tot de overstroming, in
de tijd gezien
Tot D-3
Voorafgaand aan de overstroming
Van D-3 tot D+10
Tijdens en kort na de overstroming
Na D+10
Langer na de overstroming
Bedreigde regio
Al dan niet ondergelopen regio
Te herstellen regio
Potentiële doorvoerregio
Doorvoerregio in twee richtingen
Doorvoerregio in de richting van de te herstellen regio
Potentiële opvangregio
Opvangregio, met na- druk op noodopvang
Opvangregio
Korte termijn
Lange termijn
• Zodra er beeld is bij de slagkracht en rol van de veiligheidsregio, wordt de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie (opnieuw) ingericht. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de regionaal vastgelegde GRIP-structuur. Voor de relevante ministeries (en waterschappen) en partijen geldt, dat respectievelijk: Rijksheren (BT), liaisons (ROT) en vertegenwoordigers/OvD’s (CopI) deelnemen in de crisisbeheersingsorganisatie van de veiligheidsregio’s. Het Rode Kruis, dat bij overstromingen een belangrijke ondersteunende rol heeft, werkt met name in opdracht van de veiligheidsregio. Zij nemen niet deel binnen het COPI, ROT of BT, maar krijgen duidelijke opdrachten waarbij ze met name Bevolkingszorg en GHOR ondersteunen. Zij hanteren wel een interne opschalingsstructuur.
25 Bron: Deelrapport Nafase, Taskforce Management Overstromingen, 2009
26 Bron: Deelrapport Nafase, Taskforce Management Overstromingen, 2009
33


   33   34   35   36   37