Page 36 - Handreiking Redden mens en dier
P. 36

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
3.2.2 Bovenregionale coördinatie
De regierol binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie bij bovenregionale rampen is beperkt geregeld. Het is de verwachting dat daar bij overstromingen in veel gevallen behoefte aan is. Bij een nationale ramp heeft de minister de regierol. Op regionaal niveau heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio de regie. Als er behoefte is aan operationele bovenregionale coördinatie kan er opgeschaald worden naar een LOCC-B of LOCC-N.
Het LOCC-Bovenregionaal (LOCC-B) en/of het LOCC-Nationaal (LOCC-N) zijn adviesgremia op strategisch niveau, die speci ek bedoeld zijn om bestuurlijk draagvlak voor genomen (of te nemen) bestuurlijke besluiten over de operationele crisisbeheersing te creëren. Het LOCC B/N wordt geactiveerd op verzoek van (één of meerdere) voorzitters Veiligheidsregio’s (LOCC-B), of op verzoek van de NCTV (LOCC-N).27
Het LOCC-B wordt geactiveerd door één of meerdere veiligheidsregio’s als er behoefte is een aan bovenregionaal platform voor operationele coördinatie i.v.m. toename complexiteit van crises. Het is een platform van, voor en door veiligheidsregio’s, met de volgende taken:
• Leveren van bovenregionaal operationeel advies;
• Inspanning;
• Monitoring;
• Afstemmen crisiscommunicatie;
• Bovenregionale coördinatie vraagregie voor Crisis Expert Teams; de inzet van landelijke kennisinstituten.
Het LOCC-N wordt geactiveerd door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als er vanuit de nationale rijks crisisstructuur de volgende behoefte is:
• Operationele toetsing van voorgenomen bestuurlijke besluiten bij nationale crises te
• laten plaatsvinden m.b.t. haalbaarheid van OOV-diensten EN
• Monitoringvane ectenvanuitvoeringvanbesluiten Zo nodig advisering en besluiten aanpassen
Het LOCC faciliteert en ondersteunt het LOCC-B/N en draagt zorg voor de inhoudelijke producten zoals het MLOB, scenario’s en duiding hiervan. Van deze werkwijze kan worden afgeweken, blijkt tijdens de coronacrisis. In box 3.1 wordt beschreven hoe dat is opgepakt.
27 Bron: Presentatie Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum, door Kiki Capello, 7 februari 2019
34


   34   35   36   37   38