Page 38 - Handreiking Redden mens en dier
P. 38

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Box 3.2 Coördinatie bij overstromingen in dijkring 14 -15 - 44
Voor coördinatie bij overstromingen in dijkring 14-15- 44 is een aantal uitgangspunten gede nieerd:
• Er is per type overstromingsdreiging één coördinerend waterschap en één
coördinerende veiligheidsregio, die gezamenlijk voor het hele dijkringengebied
• coördineren.
De coördinerende veiligheidsregio en waterschap brengen, na afstemming met
de convenantspartijen, een zwaarwegend advies uit aan alle betrokken regio’s en
• waterbeheerders waarvan zijn slechts beargumenteerd kunnen afwijken.
De coördinatie volgens het convenant is aanvullend op de reguliere crisisbeheersing van alle deelnemende partijen en sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuren en afspraken.
Leiding en coördinatie binnen de water(beheer)kolom komt tot stand door een interregionale organisatie op te tuigen. De coördinerende Waterbeheerder (Het waterschap dat bij een speci ek scenario aan de leiding gaat) ontvangt binnen het Waterschapsbeleidsteam en het Waterschapsoperationeel team, liaisons vanuit de andere betrokken waterschappen en van uit RWS. De coördinerende waterbeheerder, gevoed door de liaisons, kan actuele waterbeelden ‘delen’ en ‘duiden’ in de crisisteams over overstromingspatronen (modellen), waterbeelden (reële weergave) en reparaties in het watersysteem, of wel het actuele dreigingsbeeld. Deze informatie is voor een reddingsoperatie startinformatie.
Hieronder is de coördinatie binnen een coördinerende veiligheidsregio schematisch weergegeven. Een multidisciplinaire interregionale structuur wordt via een coördinerende veiligheidsregio vormgegeven, waarbij liaisons uit de andere betrokken veiligheidsregio’s en waterpartijen aanschuiven. In de Gids Informatie- uitwisseling bij overstromingen en ernstige wateroverlast (http://onswater.ifv. nl/gids-aansluiting-waterbeheerders/index.html#p=48), onderdeel Aansluiting waterbeheerders is dit uitgebreid uitgewerkt. Aanvullend: Vanaf september 2020 zal RWS niet meer werken met een Corporate Crisisteam en Regionaal Crisisteam, maar met een RWS Crisisteam.
Ministerie VenJ NCC
Coördinerende Veiligheidsregio
Veiligheidsregio Veiligheidsregio
Ministerie IenM dgRWS en / of LCO
Coördinerende Waterbeheerders
Waterschap RWS
36


   36   37   38   39   40