Page 39 - Handreiking Redden mens en dier
P. 39

3.2.3 Coördinatie bij incidentbestrijding op het water
Redden in overstroomd
gebied
Aanvullend op inzet van hulpverlening op het land, wordt nog benoemd dat het regime van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie bij incident bestrijden op het water extra aanknopingspunten voor de reddingsoperatie tijdens een overstroming biedt, namelijk:
• On scene coordinator is op het water handig om toe te passen
3.2.4 Samenwerking met waterbeheerders
• Op land: brandweer aangewezen voor SAR (OvD B)
• OvD Reddingsvloot: t.b.v. monodisciplinaire aansturing kan OvD-B bijstaan in COPI
• RWS en Defensie ondersteunen bij SAR taken
• Aanlandingsplaatsen zijn aangewezen en kunnen bij overstroming worden benut
Informatie Informatie
Water vrij Waterveilig
dreigend water actueel Waterbeleid
maken maken gebied getro en gebied
Binnen het waterbeheer kennen de waterschappen en Rijkswaterstaat hun eigen opschalings- en leiding- en coördinatiestructuur. Voor waterbeheerders zijn in het Referentiekader Regionaal Crisisplan28 een viertal processen Water- en scheepvaartzorg beschreven29. Het proces Beheer waterkwantiteit en waterkeringen, dat zich richt op overstromingsscenario’s, is in deze handreiking leidend. Dit proces wordt tijdens een watercrisis opgenomen in de structuur van de crisisorganisatie. Waterbeheerders
zetten liaisons en Informatiecoördinatoren (ICO’s) in. Liaisons zijn functionarissen die de verbinding tussen de eigen crisisbeheersingsorganisatie en die van de veiligheidsregio’s tot stand brengen. Liaisons zijn het aanspreekpunt en duiden water-informatie voor de leider CoPI, de Operationeel Leider ROT en de voorzitter van het G/RBT binnen hun teams. Rijkswaterstaat en waterschappen vervullen deze rol apart van elkaar invullen en elkaar vanwege eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Liaisons Waterbeheer
Voor duiding waterbeeld en afstemming operationele inzet
Hoofdstructuur Multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie
28 De versie van 2009 wordt in 2017 herzien.
29 De volgende processen zijn separaat benoemd: Search and Rescue, Nautisch verkeersmanagement,
Beheer waterkwaliteit en Beheer waterkwantiteit en waterkeringen
37


   37   38   39   40   41