Page 41 - Handreiking Redden mens en dier
P. 41

Het proces Search and Rescue tijdens overstromingen is de primaire taak van de NRV. Hierbij hoort ook levensreddend handelen en evacuatie. Dit proces wordt tijdens een watercrisis opgenomen in de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Secundair is de NRV inzetbaar voor primaire levensbehoeften bevolkingszorg, registratie bevolkingszorg en collegiale hulp aan andere diensten.
De NRV neemt als volgt deel in de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie van de veiligheidsregio:
• De NRV werkt met reddingsgroepen: 2 tot 4 vaartuigen die werken onder leiding van
een leider reddingsgroep. De coördinatiestructuur is opgenomen in onderstaande
• afbeelding. De operatie staat ter plaatse onder leiding van een OVD-Red.
• Motorkapoverleg: Inzet op locatie
• COPI: OVD-reddingsvloot kan OVD-B bijstaan
GBT of RBT, LOCC of ROT: liaison NRV
Peloton NRV
4-6 reddingsgroepen
Reddingsgroep olv leider RG
4 à 5 vaartuigen olv schipper RE
Reddingsgroep olv leider RG
4 à 5 vaartuigen olv schipper RE
Reddingsgroep olv leider RG
4 à 5 vaartuigen olv schipper RE
Reddingsgroep olv leider RG
4 à 5 vaartuigen olv schipper RE
2.7 Samenwerking met het ministerie van LNV en sectororganisaties
Crisis- communicatie
agrariërs
Handelings- perspectieven agrariërs t.a.v.
vee
Evacuatie /
redden vee in Transport
overstroomd vee gebied
Stalruimte elders
Taken zoals hierboven genoemd, worden door het ministerie van LNV c.q. landbouw, natuur en voedselkwaliteit en bijbehorende sectororganisaties, in overeenstemming met het Referentiekader Regionaal Crisisplan, als volgt opgepakt. Het ministerie van LNV kan in geval van grootschalige evacuaties een coördinerende rol vervullen bij de evacuatie van grote aantallen vee. Dit zal zij in overleg doen met de sectororganisaties zoals Land- en Tuinbouworganisatie Nederland31 (LTO) Nederland en haar diverse districten.
31 Dit is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers.
39


   39   40   41   42   43