Page 42 - Handreiking Redden mens en dier
P. 42

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
De sectororganisaties kunnen veevervoerbedrijven en veeartsen benaderen om hierin een ondersteunende rol te vervullen. Daarnaast wordt ook de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) als uitvoeringsorganisaties van het LNV ingezet.
Ingeval van opschaling vanuit de LNV/NVWA zal aangesloten worden bij het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO). Informatie zal vanuit het departementaal coördinatiecentrum worden doorgegeven aan het LOCC voor verwerking en duiding in het Landelijk Beeld. Ingeval van betrokkenheid door LNV is de impact dermate hoog dat landelijk een beeld zal worden opengesteld door het LOCC-NCC.
De communicatie vanuit het ministerie zal in overleg en afstemming plaatsvinden met
de betre ende veiligheidsregio’s. De kernboodschap zal worden vervaardigd door het ministerie van LNV in afstemming met het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie waarna deze via de LTO en de veiligheidsregio’s naar de getro enen zal worden gecommuniceerd.
De Leidraad voor het evacueren van vee, benoemt enkele basiselementen voor een evacuatieplan van vee. Wat nog ontbreekt aan deze Leidraad is een meer concrete benadering en afwegingskader speci ek voor de evacuatie van gezelschapsdieren en gehouden dieren, waarbij voor deze laatste groep het moment en (on-)mogelijkheden
van evacueren nadere aandacht behoeft. In bijlage 7 ‘Evacuatie gezelschapsdieren en
vee’ is het handelingsperspectief van de agrariër ten aanzien van vee bij een (dreigende) overstroming op basis van onderzoek nader beschreven. Het preventief euthanaseren van vee, zodra een overstroming niet is af te wenden, is daarvan een onderdeel. Deze bijlage beschrijft een aanpak die nog in ontwikkeling is.
Ingeval van grootschalige evacuatie van vee zal LNV aansluiten bij de structuur van
de Rijkscrisisstructuur en onderdeel uitmaken van een palet aan ministeries. Het departementaal coördinatiecentrum neemt voor het LNV de coördinatie op zich. De NVWA en de sectororganisaties LTO zijn uitvoeringsorganisaties voor LNV en kunnen op hun beurt de veeartsen en veetransportsector benaderen om grootschalige operaties te kunnen ondersteunen.
Binnen veiligheidsregio’s kunnen op verzoek liaisons uit deze sector aanschuiven bij de verschillende gremia van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie.
3.2.8 Coördinatie van spontane hulp
Spontane hulp bij redden
Een andere, bij overstromingen, speci eke groep is het inzetten van spontane hulp bij het redden van mensen en dieren. Om spontane hulp door inwoners goed in te zetten tijdens de reddingsoperatie, is het voor de leiding en coördinatie vanuit veiligheidsregio’s van belang om het verbinden van spontane en professionele hulp expliciet de taak te maken van enkele personen wanneer een overstroming dreigt. Vooral het expliciet toedelen van deze taak aan één of enkele personen, afhankelijk van de lokale situatie, is wenselijk.
40


   40   41   42   43   44