Page 46 - Handreiking Redden mens en dier
P. 46

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
4. Binnen de reddingsoperatie zijn fasen te onderscheiden: zo is er de Acute fase,
de gestructureerde fase, en de fase van afbouw en overdracht. Hierbij kan
worden gewerkt met een fase-indeling die vergelijkbaar is met de ASR-levels die in internationaal verband gebruikt worden bij aardbevingsrampen. In paragraaf 2.3.4 deze fasering uitgewerkt. Mede door het tijdig (liefst al in een dreigingsfase) strategisch mobiliseren van hulpverlening, hulpverleningsmiddelen en informatiemanagement kan de acute fase (ASR-level 0 en 1) verkort worden en snel worden overgegaan naar de gestructureerde fase.
5. Aan de rand van het overstroomd gebied kan vanuit aanlandingsplaatsen
de hulpverlening gecoördineerd worden. De coördinatievraag op deze aanlandingsplaatsen bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen:
a. Verkenning, redding en hulpverlening in het overstroomde gebied waarvoor de
aanlandingsplaats ingericht is.
b. Opvang en medische hulpverlening van getro en en verder transport van de
getro enen naar een veiliger en meer de nitieve opvangplek.
c. Logistieke ondersteuning van de bovenstaande zaken, resourcemanagement
inzetgebied en faciliteren van spontane hulp.
Om de coördinatie op bovenstaande onderwerpen te structureren kan de sturing vanuit een COPI of een daarop gelijkend multidisciplinair afstemmingsoverleg georganiseerd worden. Daarbij kan eventueel de coördinatie van redding worden opgesplitst, door het instellen van een ‘team reddingsoperatie’ en de coördinatie van de andere zaken. Gezien de speci eke gevaren van een overstroming wordt aanbevolen een functionaris te belasten met de coördinatie van veilig werken.
Coördinatie op aanlandingsplaatsen
Zoals hiervoor beschreven is een splitsing van de coördinatievraag op een aanlandingsplaats mogelijk. In een COPI of een daarop lijkende structuur kunnen de drie hoofdtaken verdeeld worden in een tweetal overleggen - met verschillende deelnemers.
Coördinatie verkenning, redding en hulpverlening
Veilig- Water- heid schap
BRW DEF NRV
overig GHOR Spon- taan
Leiding en coördinatie
IM en communicatie
Coördinatie opvang, medische hulpverlening, verder transport, logistieke ondersteuning
BZ
POL
DEF Rode kruis
GHOR Spon- taan
In paragraaf 2.2.5 is de coördinatie rond het overstroomd gebied als samenspel tussen het COPI en de aanlandingsplaatsen al beschreven aan de hand van onderstaande afbeelding. Naast publieke schuillocaties wordt de gehele reddingsoperatie rond deze aanpak georganiseerd.
44


   44   45   46   47   48