Page 49 - Handreiking Redden mens en dier
P. 49

8. De bij de bestrijding betrokken ROT’s kunnen zich focussen op coördinatie van
opvang en resourcemanagement ten behoeve van de reddingsoperatie. Daarbij hoort ook het coördineren en bijsturen van spontaan hulpaanbod en het (zo mogelijk) stroomlijnen van spontaan hulpaanbod en (in samenwerking met het LOCC) inzetten van buitenlandse partijen. Resourcemanagement wordt ingezet voor het coördineren en bewaken van het voortzettingsvermogen van de crisisbeheersingsorganisatie en
al haar functionele ketens en verzekert de functionele bijdrage aan het oplossen
van het incident of de crisis. Omdat een overstroming (naar verwachting) veel extra middelen en maatregelen vraagt en er sprake is van een langdurige inzetmoeten er multidisciplinaire afspraken gemaakt worden ten behoeve van de e ectiviteit. Dit
kan door de met resourcemanagement belaste functionarissen van de betrokken kolommen en externe partijen (defensie, reddingsbrigade) af te laten stemmen over de benodigde middelen – in samenspraak met het LOCC (Zie ook hoofdstuk 4).
Ook spelen de ROT’s een belangrijke rol in het informatiemanagement ten behoeve van de redding. Een deel van de voor de reddingsoperatie relevante info komt immers vanuit bronnen die ter plaatse moeilijker te raadplegen, te veredelen of te duiden is. Dit vereist een grote capaciteit voor informatiemanagement. Meer hierover is uitgewerkt in paragraaf 3.3 van deze handreiking.
Het (dynamische) waterbeeld bepaalt de zonering van het gebied, en de prioritering binnen het overstromingsgebied. Veiligheid van de hulpverlening en spontane hulp wordt ook op basis van deze informatie vormgegeven.
9. Omdat veiligheid van de reddingsoperatie mede wordt bepaald door de ontwikkeling van het waterbeeld is hiervoor vanuit de waterpartijen kennis en duiding noodzakelijk. Veiligheidscoördinatie op de aanlandingsplaatsen zorgt in samenwerking met de waterpartijen voor verbinding tussen de waterverwachtingen en de veiligheid van de ingezette hulpverleners in het overstroomd gebied. Het veranderende waterbeeld heeft impact op handelingsperspectieven, samenredzaamheid en spontane hulp. Werkzaamheden rond het watervrij maken van het overstroomde gebied kunnen parallel aan de reddingsoperatie plaatsvinden. Het ROT moet informatie hierover goed delen en betrekken bij de reddingsoperatie. In de volgende paragraaf wordt nader in op informatie-uitwisseling.
Tenslotte wordt geadviseerd Supplement ‘Benodigde borging nieuwe ontwikkelingen37’ uit deze handreiking multidisciplinair op te pakken. Door de in het supplement opgenomen ontwikkelingen gezamenlijk invulling te geven, wordt het mogelijk een geschikt plan voor de reddingsoperatie vorm te geven.
37 Deze is na hoofdstuk 4 opgenomen.
47


   47   48   49   50   51