Page 51 - Handreiking Redden mens en dier
P. 51

Mogelijk kan deze functie door een militaire dierenarts worden ingevuld conform de militaire structuur. Dit is nog niet op deze wijze georganiseerd. Daaraan wordt gewerkt.
Maar, allereerst is de bijdrage van waterbeheerders hier relevant. Ten aanzien van duiding van het waterbeeld door waterbeheerders zijn al enkele spelregels vastgesteld. Informatiecoördinatoren Waterbeheer van waterschappen en RWS stellen het gedeeld waterbeeld op. Liaisons Waterbeheer geven in het ROT duiding aan dit gedeeld waterbeeld39. Rijkswaterstaat en waterschappen vullen deze rollen apart van elkaar in vanwege eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Informatie actueel
Waterbeleid
De liaisons waterbeheer in het ROT leveren hun bijdrage ten aanzien van de multidisciplinaire crisisbesluitvorming door inbreng van:
• De situatieomschrijving (denk aan actuele situatie, prognose, gebiedsaanduiding
• inclusiefgeogra schkaartje)
• Scenario’s (het realistische scenario en het ernstige scenario)
Informatie dreigend water
Duiding van het realistische en ernstige scenario (de hoogte van het water, de
stroomsnelheid en praktische consequenties). Ervaring leert dat hierbij een
• begrijpelijke toelichting van een liaison van de waterbeheerder noodzakelijk is)
• Maatregelen (al uitgezette acties, te ondernemen acties)
Maatregelen die gezamenlijke besluitvorming vragen (bijvoorbeeld crisiscommunicatie, juridische gevolgen, nafase)
Liaisons Waterbeheer
Voor duiding waterbeeld en afstemming operationele inzet
Hoofdstructuur Multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie
Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) heeft een bijzondere informatie- rol. Het levert dagelijks landelijke berichten, waarschuwingen en advies. Informatie van Rijkswaterstaat en de waterschappen wordt daar verzameld en gedeeld. Bij dreigend hoogwater en overstromingen is het Landelijk Coördinatiecommissie Overstromingen (LCO), als onderdeel van het WMCN, actief. Taak:
• Vroegtijdig waarschuwen en informeren
• Adviseren hoe naar aanleiding van hoogwaterdreiging te handelen
• Vormt verbinding van regionale beheerder naar landelijke coördinatie
• Geeft waterbeheerder en top ministerie Infrastructuur en Waterstaat overzicht van
• situatie landelijk
Bundelt expertise nodig voor informeren en advies
Het WMCN wil het LVO (Landelijke voorziening overstromingsinformatie; informatie van RWS en waterschappen) delen binnen LCMS. Hier wordt aan gewerkt.
39 Bron: Gids Informatie-uitwisseling bij overstromingen en ernstige wateroverlast, Water en Evacuatie, 2017
49


   49   50   51   52   53