Page 52 - Handreiking Redden mens en dier
P. 52

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Zodra de overstroming een feit is, zal de nadruk komen te liggen op het vaststellen van
het actueel waterbeeld via allerlei leveranciers. Het actueel waterbeeld ontstaat door het verzamelen en samenvoegen van informatie uit een veelheid aan bronnen. Denk aan reële beelden van het rampgebied via verkenners van de waterkolom, hulpverleners, Defensie, via drones, via de satelliet Copernicus Emergency Service (European Union Civil Protection Mechanism (UCP)), vrijwilligers, sociale media en het burgerhulpnetwerk Ready2Help (Rode Kruis).
Informatie actueel
Waterbeleid
Het combineren van de informatie van waterbeheerders met dat van de verkenners staat op gespannen voet met de urgentie van de reddingsoperatie tijdens een overstroming.
Je krijg te maken met de afweging: werken we snel met ruwe informatie, of moeten
we geduld hebben omdat informatie moet worden “afgewogen” en starten we de reddingsoperatie later op?
3.3.1 Informatie voor een succesvolle reddingsoperatie
Zodra de hulpverlening te maken heeft met een overstroming, wordt door de verschillende bovengenoemde partijen informatie ingewonnen over het getro en gebied in voorbereiding op de reddingsoperatie. Het is raadzaam om een sectie multidisciplinaire informatiemanagement samen te stellen waarin ook extra ondersteuning is opgenomen om alle informatieproducten en data te verzamelen en te analyseren.
Dit team kan beroep doen op:
• Geprepareerde impactanalyse gericht op de reddingsoperatie. In box 3.4 is ter
illustratie een kaart(laag) opgenomen waarin de ‘Duur van de overstroming kleine kans’
is opgenomen. Dit geeft een goede indicatie op welke wijze een reddingsoperatie in
• een dergelijk gebied eruit kan zien.
• Inschatting van het (interregionale) waterpatroon (rekenmodule) van waterbeheerders
Actueel waterbeeld: verzameling van reële beelden van het rampgebied via verkenners van de waterkolom, hulpverleners, Defensie, via drones en via de satelliet Copernicus Emergency Service (European Union Civil Protection Mechanism (UCP)), vrijwilligers, sociale media en het burgerhulpnetwerk Ready2Help (Rode Kruis).
Informatie actueel
Waterbeleid
• Informatie vanuit de vitale partners, elektriciteit, ICT, telecom, drinkwater,
• infrastructuur e.d.
• Beeld van de evacuatie, overzicht van reddingsacties en andere bewegingen
• Het Multidisciplinair Landelijke Operationeel Beeld (LOCC)
Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast
Tijdens de overstroming is het belangrijk om enkel met het actuele waterbeeld te werken. Waterbeheerders kunnen aan de hand van de overstromingspatronen (geprepareerde berekende scenario’s) het actueel waterbeeld aanvullen met voorspellende scenario’s. Het is zaak altijd met ‘geduide’ informatie te werken; gemodelleerde overstromingsscenario’s kunnen leiden tot misinterpretatie of werken op basis van niet juiste informatie.
50


   50   51   52   53   54