Page 56 - Handreiking Redden mens en dier
P. 56

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Bij informatie aan getro enen sluit je aan bij persoonlijke belevingswereld. Ingrediënten zijn:
• Informatie bieden op postcodeniveau
• Handelingsperspectief meegeven
• Inkleuren met regionale informatie
• Duiden van de informatie: hoe ernstig is de situatie?
• Een doelstelling en werkwijze voor spontane hulp
Belangrijkste bouwstenen daarbij zijn43:
• Situatieomschrijving (denk aan actuele situatie, prognose, gebiedsaanduiding inclusief
• geogra schkaartje)Scenario’s(hetrealistischescenarioenheternstigescenario)
Kans en duiding van het realistische en ernstige scenario (de hoogte van het water,
de stroomsnelheid en: praktische consequenties). Ervaring leert dat hierbij een
• begrijpelijke toelichting van een liaison van de waterbeheerder noodzakelijk is!
• Maatregelen (al uitgezette acties, te ondernemen acties)
Maatregelen die gezamenlijke besluitvorming vragen
Andere aanvullende relevante informatie is:
• Locaties van publieke schuillocaties om en nabij het overstroomd gebied
• Locaties van aanlandingsplaatsen
• Locatiesvan(Water)gevaarlijkesto en:meteeninventarisatiewaardegrootste
opslagenen aandachtsgebieden liggen. Denk hierbij aan Laboratoria, chemische
installaties, buisleidingen, aardgasleidingen, overige gevaarlijke sto en, BRZO-
• bedrijven.
• Transportmogelijkheden
Vordering van transport, goederen, materieel en mensen. Vorderen van middelen kan elke vakminister op zijn terrein. Vorderen van transport is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.44
Wanneer binnen het getro en gebied de mediakanalen (deels) nog wel werken
kan direct gecommuniceerd worden met mensen binnen het getro en gebied. Afhankelijk van wat er nog werkt kan hiervan gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld, door op verschillende radiofrequenties berichten uit te zenden, door NL-Alert in te zetten en/of door via sociale media te communiceren of door zendamateurs. Met behulp van NL-Alert kunnen berichten naar een afgebakend geogra sch gebied worden gestuurd. Sociale media hebben als voordeel dat mensen ook kunnen reageren. Een andere mogelijkheid voor tweeweg communicatie is door een nummer te verspreiden (bv., via NL-Alert) waar mensen sms-berichten naar kunnen sturen, om zo kenbaar te maken waar zij zich bevinden en welke behoeften er zijn. Het
Rode Kruis (2014) heeft een site (www.ikbenveilig.nl) waarbij mensen zich kunnen registreren na een crisis om sneller gevonden te worden. Een dergelijk instrument kan ook preventief worden ingezet zodat in de dreigingsfase alvast informatie wordt vergaard voor de reddingsoperatie.
43 Bron: Coördinatieplan (dreigende) overstroming Dijkringen 14, 15 en 44, 2014
44 P. 20 Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016
54


   54   55   56   57   58