Page 57 - Handreiking Redden mens en dier
P. 57

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat crisiscommunicatie het zorgdragen is voor tijdige berichtgeving naar de bevolking in geval van een dreiging. Dit gericht op het realiseren van ‘sense of urgency’ onder de bevolking en beïnvloeding van attituden en gedrag ten aanzien van het gewenste type evacuatie, met praktische tips voor voorbereidingsmaatregelen (verkrijgen drinkwater, warm houden, voedsel). Het gaat er hierbij om dat de crisiscommunicatie-expert in staat is mensen te overtuigen en speci eke handelingsperspectieven voor preventief en verticaal evacueren te bieden. Er kan worden overwogen om voor verschillende dreigingen standaard berichten45 voor te bereiden die zijn afgestemd op de lokale situatie. Het voordeel is dat berichten de juiste elementen bevatten en alleen  jn geslepen hoeven te worden op basis van de actuele omstandigheden. De reddingsoperatie na een doorbraak, wint tijd als de inwoners goed voorbereid zijn en zich lange tijd kunnen redden.
Ten aanzien van crisiscommunicatie met de spontane hulp door inwoners, is
het volgende van belang. Door in te spelen op spontane initiatieven kan de reddingsoperatie geholpen worden. Het helpt als men enigszins wordt gefaciliteerd door de hulpverleningsdiensten.
Allereerst kan men duidelijk in de boodschap aan spontane helpers aangeven wat de hulpdiensten al doen, en welke spontane hulp nog nodig is. Een duidelijke, heldere boodschap motiveert en activeert mensen. Vervolgens moeten spontane helpers weten welk handelingsperspectief ze in het getro en gebied hebben. Daarbij is het relevant de veiligheidsaspecten te benoemen.
Ook is eenduidigheid van belang wat betreft het doel van de hulp. Wanneer het doel eenduidig is, zullen alle hulpacties daar ook meer aan bijdragen: “Maar het allerbelangrijkste is wel het formuleren van de doelstelling, want dat geeft ruimte en richting aan de acties van iedereen”.
3.5 Afschalen
De reddingsoperatie kent verschillende fasen, zoals in hoofdstuk 2 is besproken. Naarmate de tijd vordert, wordt het redden van mensen afgebouwd en wordt bergen van lichamen, het water vrijmaken en waterveilig maken van het gebied, opruimen en herstellen belangrijker. Betrokken crisispartners hanteren hun eigen criteria bij het verschuiven van prioriteiten. Afschalen zal in overleg, stapsgewijs en elke partij op zijn/haar eigen moment, plaatsvinden.
45 Zoals ook uitgewerkt in ‘A Guide to Public Alerts and Warnings for Dam and Levee Emergencies’
55


   55   56   57   58   59