Page 59 - Handreiking Redden mens en dier
P. 59

4. Resourcemanagement en belangr ke partners
Een reddingoperatie in een overstroomd gebied vraagt een langdurige inzet van bijzondere middelen. Resourcemanagement is daarbij een belangrijk proces.
Naast de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie die vanuit veiligheidsregio’s wordt vormgegeven en het LOCC die met name extra bijstand kan organiseren, worden hier verschillende belangrijke partijen met speci eke bijdragen beknopt beschreven. De Nationale Reddingsvloot, Sar-diensten, Defensie, waterschappen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Rode Kruis, spontane hulp en Internationale bijstand komen hier aan de orde. Elke organisatie heeft zelfstandige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met bijbehorende capaciteiten die in afstemming met de andere crisispartners worden ingezet.
4.1 Capaciteit van multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie veiligheidsregio
Resourcemanagement in de warme fase, direct na een overstroming, richt zich op ondersteuning en inzet van personeel en materieel van brandweer, Ghor, gemeenten en politie voor de reddingsoperatie met inzet van de volgende rampbestrijdingsprocessen:
Brandweer:
• Redden van mens en dier
• Waterongevallen
• Technische hulpverlening
• Brandbestrijding
• Incidentbestrijdinggevaarlijkesto en
GHOR/ Ambulancedienst:
• Aanlandingslachto ersenopvanggewonden(T1,T2)
• EHBO/T3slachto ers
• Gezondheidskundig advies
• Psychosociale hulpverlening
Bevolkingszorg/ gemeente:
• Opvangevacuésenslachto ersendierendiegeredzijn
• Registratie (vermisten)
57


   57   58   59   60   61