Page 60 - Handreiking Redden mens en dier
P. 60

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Politie:
• Handhaving openbare orde
• Handhaving noodbevel/ verordening
• Afzetten/afschermen
• Gidsen
• Openbare (rechts-) orde/ Opsporing: lijkvinding
Resourcemanagement richt zich door de grootschaligheid van de ramp op organisatie van extra ‘hulpmiddelen’, ‘handen’ en ‘hersenen’.
Hulpmiddelen: bij inzet van extra hulpmiddelen bij overstromingen kun je denken aan speci ek materiaal voor het redden van mens en dier, zoals: medische
hulp, technische hulpverlening, communicatiemiddelen en voorzieningen voor informatiemanagement.
Handen: door het inzetten van meer mensen voor de reddingsoperatie, ontstaat ook behoefte aan inzet van meer materiaal dan dat je beschikbaar hebt. Voor de continuïteit van de reddingsoperatie zal ook een stroom van informatie, voedsel en medicijnen tot stand komen.
Hersenen: tijdens overstromingen is verder bijzondere expertise nodig op
het gebied van redden, veiligheidsaspecten (chemisch, constructie), expertise voortzettingsmacht (resourcemanagement) en extra sturing door de omvang van de ramp.
In bijlage 6 is een tabel opgenomen die inzichtelijk maakt welke hulpmiddelen, handen en hersenen in het bijzonder tijdens een grote overstroming van belang zijn.
Om de extra hulpmiddelen, handen en hersenen beschikbaar te krijgen
initiëren veiligheidsregio’s resourcemanagement samen met de relevante crisispartners. Bij een (dreiging van) een grote overstroming is inzet van een aparte multidisciplinaire resourcemanager vanzelfsprekend. Deze resourcemanager
wordt ingezet voor het coördineren en bewaken van het voortzettingsvermogen
van de crisisbeheersingsorganisatie en al haar functionele ketens en verzekert de functionele bijdrage aan het oplossen van het incident of de crisis. Zeker als de crisis dermate veel extra middelen en maatregelen vraagt en er naar alle waarschijnlijkheid sprake is van een langdurige inzet moeten er multidisciplinaire afspraken gemaakt worden ten behoeve van de e ectiviteit. De veiligheidsregio’s bepalen zelf hoe ze
dit multidisciplinair resourcemanagementproces borgen. Dit proces sluit aan op de procedures van het LOCC. In paragraaf 4.2 wordt de rol van het LOCC kort belicht.
De veiligheidsregio moet voor de reddingsoperatie zijn reddingscapaciteit organiseren46. De hulpvraag aan hulpdiensten voor het redden van mensen overstijgt in een aantal overstromingsscenario’s. De inzet van lokale hulpverleners, en hulpverleningsmiddelen, kan worden belemmerd omdat deze zelf ook bedreigd of getro en zijn. O ciële procedures voor internationale hulp worden vaak pas opgestart nadat de ramp is opgetreden. Hulp vanuit buurlanden zal eerder inzetbaar zijn. Grootschalige internationale hulp komt relatief langzaam op gang in de dagen na de doorbraak en de vraag is dan ook of deze hulp op tijd komt om mensen te redden (Immers, mensen zitten niet stil en hebben mogelijk zelf het overstroomde gebied al verlaten voordat hulp is gearriveerd). De ervaring bij rampen wereldwijd leert dat mensen zelf ook hulp aanbieden. Gezien het grote aantal getro en mensen zal de spontaan aangeboden hulp naar verwachting eveneens groot zijn.
46 Bron: Rapport Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen, opdrachtgever WODC, HKV, 2015
58


   58   59   60   61   62