Page 61 - Handreiking Redden mens en dier
P. 61

Aanvullend op de inzet van de genoemde multidisciplinaire resourcemanager, worden hier nog enkele aanvullende elementen besproken, die relevant zijn bij een overstroming.
• Voorzie de multidisciplinair resourcemanager in het ROT van een ondersteunend team
• Stel multidisciplinaire verkenningscapaciteit beschikbaar
• Richt een Sectie Multidisciplinair Informatiemanagement in, waarbij informatie voor
de multidisciplinaire reddingsoperatie expliciet aandacht heeft (Verkenning, actueel
• waterbeeld,crisiscommunicatiemetgetro enen)
• Wijs een veiligheidsmanager in het ROT aan (safety and security)
Maak expliciete keuzes in de koude of dreigingsfase over de locaties van coördinatiecentra en kazernes, de opstelling van materiaal bij een dreiging, roosters voor hulpverleners, voor het vergroten van de veerkracht van de getro en
• hulpverleningsorganisaties binnen een overstroomd gebied
Faciliteer inwoners zodat zij zichzelf en mede inwoners kunnen redden door het
• creëren van evacuatiehubs (tussenstation) en adequate informatievoorziening Initieer internationale bijstand of burenhulp van buurlanden in de dreigingsfase
De behoefte aan bijstand is in potentie groot. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de rol van het LOCC en de partijen die bij overstromingen de belangrijkste extra bijstand kunnen leveren.
4.2 Rol LOCC
Binnen Nederland bestaan er regelingen voor onderlinge bijstand, grensoverschrijdende en inkomende bijstand. In geval van een overstroming zal er grote schaarste zijn aan beschikbare middelen op basis van de hulpvraag zoals blijkt uit capaciteitenanalyses. Zo is het aantal beschikbare helikopters in Nederland al beperkt tot ongeveer een honderdtal.
Bij een overstroming in Nederland worden de meeste maatregelen getro en door de veiligheidsregio(’s). Daarnaast is op nationaal niveau het LOCC actief.
Het Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) is de operationele ‘evenknie’ van het NCC. Daar waar het NCC zich vooral richt op (het faciliteren van) bestuurlijke crisisbesluitvorming, -coördinatie en het ondersteunen van de nationale hoofdstructuur Crisisbeheersing, beweegt het LOCC zich op het snijvlak van regio en rijk voor operationele vraagstukken. Het LOCC is onderdeel van J&V en bemenst door mensen vanuit de OOV-kolommen. Het LOCC voert vier kentaken uit:
1. Het LOCC voert informatiemanagement voor operationele vraagstukken uit.
2. Het LOCC voert regie over bijstand en (schaarse, nationale) capaciteiten.
3. Het LOCC levert operationeel advies ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming
op bovenregionaal en nationaal niveau.
4. Het LOCC levert Host Nation Support in geval van inkomende internationale
bijstand t.b.v. de crisisbeheersing.
Vanuit deze kerntaken verbindt en ondersteunt het LOCC de generieke decentrale operationele crisisbeheersing aan speci eke en/of nationale crisisbeheersing. Het LOCC en het NCC werken nauw samen, onder andere in het Informatieteam.
59


   59   60   61   62   63