Page 62 - Handreiking Redden mens en dier
P. 62

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Als er sprake is van schaarste aan capaciteiten, dan formuleert het LOCC het advies aan de minister(s) over de verdeling daarvan. Verder kan internationale bijstand via het LOCC worden aangevraagd.
De bijstandsprocessen zijn opgesplitst in een vraagkant en een leveringskant47.
De vraagkant bestaat uit:
De leveringskant bestaat uit:
De vragende partij (bevoegd gezag): vraagt de bijstand aan;
De beheerder:
beheert de capaciteit in een regio (Politie, Brandweer, GHOR) of binnen een departement (bijvoorbeeld Defensie) en zegt de bijstand toe aan het bevoegd gezag;
Bijstand ‘Informatievoorziening’ en ‘capaciteitsmanagement’ zijn opgenomen
in digitale catalogus die is opgenomen op de site www.IVCM.nl48
De leverende partij (regio of Rijk): levert de bijstand;
Het LOCC:
behandelt de aanvraag
Het LOCC:
coördineert de levering van de capaciteit.
4.3 Capaciteiten Nationale reddingsvloot
Bij een overstroming in Nederland is de Nationale Reddingsvloot een primaire partij die bij overstromingen reddingsoperaties in de regio ondersteunt.
Basistaken Nationale Reddingsvloot zijn49:
• Verkenning: Deze taak richt zich op onderzoek in het ondergelopen gebied, waaronder
het inventariseren van de bereikbaarheid in het gebied, het inventariseren van
• mogelijkeslachto ersenevacuésenhetbepalenvandehulpvraag.
Evacuatie/redding: Deze taak richt zich primair op het evacueren/redden en verlenen
van eerste hulp aan mensen en dieren die zich nog in het overstroomde gebied
• bevinden. De focus dient hierbij te liggen op niet- en verminderd zelfredzamen.
Logistieke ondersteuning: De reddingseenheden ondersteunen de hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke en ondersteunende taken. Gedacht kan worden aan het verplaatsen van materieel, mensen en middelen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn tweeëntwintig veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de levering van een regionale reddingsgroep. Deze bestaat uit vier reddingseenheden. Reddingsbrigade Nederland vormt in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid een Landelijke Voorziening Reddingsvloot en zorgt op deze manier voor de bovenregionale centrale ondersteuning.
47 Bron: Handboek bijstand, deel 1 Nationaal, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011
48 Bron: Het IVCM wordt ter beschikking wordt gesteld aan ketenpartners met een maatschappelijke
rol in fysieke veiligheid. In het IVCM kunnen zij relevante gegevens overs schaarse capaciteiten t.b.v. crisisbeheersing en rampenbestrijding opnemen. Deze capaciteiten kunnen vervolgens door het (lokale) bevoegde gezag en hun uitvoeringsorganisaties sneller gevonden worden. IVCM (Informatievoorziening Capaciteitsmanagement) een online catalogus voor capaciteiten van crisispartners t.b.v. de crisisbeheer- sing. De capaciteiten in IVCM kunnen niet digitaal worden aangevraagd. Dit gebeurt telefonisch via de “eigenaar” van de betre ende capaciteit.
49 Bron: Besluitvoorstel Raad Directeuren Veiligheidsregio d.d. 15 juni 2018 ten aanzien van Inrichting nationale Reddingsvloot.
60


   60   61   62   63   64