Page 65 - Handreiking Redden mens en dier
P. 65

4.6 Capaciteiten van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nationale taken en verantwoordelijkheden in het kader van crisisbeheersing op het gebied van vervoer (mobiliteit, transport), infrastructuur en water (waterveiligheid, waterkwaliteit).
Bij overstromingen neemt dat ministerie naast een belangrijke rol ten aanzien
van beslissingen rond waterkwantiteit en waterkeringen, met name een rol in
het beschikbaar stellen van kennis en kunde ten aanzien van de betre ende overstroming en e ecten daarvan, en het verscha en en duiden van informatie over de betre ende overstroming tijdens het redden.
Het DCC-IenW verzamelt bij een (dreigende) overstroming informatie over die crisis, waarbij er contact is met een groot netwerk van experts van binnen en buiten het ministerie. Deze informatie komt van het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad. Alle andere ministeries worden ook geïnformeerd. De directeur-generaal (DG) Rijkswaterstaat brengt in vergaderingen op interdepartementaal niveau naar voren hoe hoog het water staat en hoelang het nog gaat duren. Zij informeert
en adviseert de minister van IenW bij de interdepartementale vergaderingen op ministerieel niveau. De minister en de DG van Rijkswaterstaat vertegenwoordigen in deze vergaderingen ook de waterschappen.
Veiligheidsregio’s werken multidisciplinair samen met de decentrale afdelingen van Rijkswaterstaat. De hoofdingenieur-directeur (HID) neemt deel in het (Inter)Regionaal Beleidsteam van veiligheidsregio’s.
Het DCC-IenW beschikt operationeel over mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van (dreigende) noodsituaties als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten.
4.7 Capaciteiten van waterschappen
De waterschappen zijn onder andere verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Daarnaast werken ze aan het vergroten van de bewustwording van risico’s op wateroverlast
en overstromingen. Met medeverantwoordelijke partijen werken ze aan de waterveiligheid en crisisbeheersing. Waterschappen leveren bij een watercrisis onder andere capaciteiten voor: gebiedskennis en advisering, realisatie van geprepareerde waterpatronen (overstromingsscenario’s), het samenstellen van het waterbeeld, het watervrij maken of houden van het gebied en voor het herstellen waterkeringen.
Waterschappen hebben, zoals in paragraaf 4.5 is beschreven, een samenwerkingsverband met Defensie bij overstromingsdreiging en overstromingen. In de veiligheidsregio werken waterschappen op regionaal niveau samen met gemeenten, brandweer, politie, de gezondheidsdiensten. De waterschappen vertegenwoordigen elkaar in veel gevallen ambtelijk en bestuurlijk in de veiligheidsregio’s.
63


   63   64   65   66   67