Page 66 - Handreiking Redden mens en dier
P. 66

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
4.8 Capaciteiten van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Aangezien bij overstromingen ook vee ‘gered’ moeten worden heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook een belangrijke rol in de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Uitgangspunt ten aanzien van vee is51, dat de houder of eigenaar van vee zelf verantwoordelijk is voor eventuele evacuatie en achteraf redden van dieren. Overheden dienen ook het redden van dieren te faciliteren.
Dat ziet er als volgt uit.
Afgesproken is ten aanzien van evacuatie/redden van vee:
1. Bestuurlijke afstemming is de rol van de overheid en de operationele uitvoering
van de evacuatie/redding is de rol van agrarische sectororganisaties. 2. Taken Ministerie van LNV in de regio:
• Deelname aan het regionaal beleidsteam van het Regionaal Coördinatie
• Centrum;
• Communicatie naar en met de agrarische sector-organisaties;
Contact onderhouden met de LNV-crisisstaf, c.q. Departementaal Crisis
Centrum.
3. Taken agrarische sector-organisaties:
• Uitvoeren van de evacuatie;
• Afstemmen van de vraag naar evacuatie met het aanbod van stalruimte elders; • Bemiddelen in de vraag en het aanbod van transport;
• Communicatie met de agrariërs.
Met betrekking tot het redden van vee wordt verwezen naar de leidraad voor
het evacueren van vee van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2014. Verder zijn in bijlage 7 ‘Evacuatie gezelschapsdieren en vee’ de mogelijkheden en voorwaarden rond het evacueren van dieren verder uitgewerkt. Deze bijlage is als het ware een aanvulling op genoemde leidraad, maar betreft een aanpak die nog in ontwikkeling is.
Het is een aandachtspunt om (regionale en landelijke) crisispartners met veterinaire kennis zoals dierenartsen, goed bij de overwegingen rondom vee te betrekken. Regionale besluiten tijdens een watercrisis kunnen leiden tot nationale of zelfs internationale impact. Denk daarbij aan de handelspositie van Nederland bij export van vee. Nederland heeft een sterke internationale positie, waarbinnen alles strak
is gereguleerd. Bij transport van vee over de grens verandert de status van vee (o.a. kwaliteit). Dit kan zijn weerslag krijgen op de Nederlandse economie. Dit onderwerp heeft relaties met openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Het moet dus goed worden geborgd bij het inzetplan tijdens overstromingen.
51 Deze taakafbakening is met het landbouwbedrijfsleven (LTO) afgesproken.
64


   64   65   66   67   68