Page 67 - Handreiking Redden mens en dier
P. 67

4.9 Capaciteiten Rode Kruis
Het Rode Kruis beschikt over vrijwilligers die kunnen helpen. Het Rode Kruis
zet in deze situaties noodhulpteams in die ambulances, politie en brandweer ondersteunen en vrijwilligers Bevolkingszorg. Daarnaast hebben ze een burgerhulpnetwerk Ready2Help. Dat netwerk bestaat uit 40.000 mensen die oproepbaar zijn. Deze vrijwilligers kunnen ingezet worden bij het leggen van zandzakken bij een dijk, of het in kaart brengen van een rampgebied. Onder andere de weeromstandigheden bepalen de inzetbaarheid.
Bij inzet van spontane hulp kan via een spontane-hulp-analyse inzichtelijk worden gemaakt welke hulp gebruikt kan worden, zodat ‘vraag’ en ‘aanbod’ op elkaar afgestemd kunnen worden en verwachtingen kunnen worden gemanaged. Het Rode Kruis heeft veel ervaring met het managen van spontane hulp en is daarvoor inzetbaar als ondersteuning van de hulpdiensten, bijvoorbeeld als contactpersoon en/of realisatie van een ‘many to many’ - internetomgeving52.
4.10 Capaciteiten spontaan hulpaanbod
Tijdens een (dreigende) overstroming kan men zich met behulp van andere inwoners in veiligheid brengen. De volgende onderwerpen zijn hierbij relevant.
4.10.1 Samenredzaamheid
Om samenredzaamheid te faciliteren tijden een overstroming is de ‘Handreiking samenredzaamheid bij overstromingen en ernstige wateroverlast’53 opgesteld.
Deze handreiking bevat een modelaanpak voor risico- en crisiscommunicatie
bij hoogwater en overstromingen. Uitgangspunt is dat door communicatie de
zelf- maar zeker ook de samenredzaamheid van inwoners in geval van een (dreigende) overstroming wordt vergroot. Met name communicatieadviseurs bij veiligheidsregio’s, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies kunnen de handreiking gebruiken om inwoners beter te informeren zodat die zich kunnen voorbereiden op overstromingen.
Ten aanzien van de inwoners wordt ervan uitgegaan, dat hun verantwoordelijkheden bij een overstroming in het verlengde liggen van het dagelijks leven zoals het hebben van voldoende voedsel, drinken en medicijnen en de zorg voor de eigen veiligheid. Wat voldoende is hangt hierbij sterkt af van de persoon en is gekoppeld aan het overleven van de gebeurtenis. Onderzoek laat zien dat de zelfredzaamheid van inwoners vaak wordt onderschat. Ook is men geneigd in dit soort situaties elkaar
te helpen. De behoefte van iedere inwoner gedurende de periode van verticale evacuatie is sterk afhankelijk van de eigen omstandigheden en liggen in het verlengde van het dagelijks leven en wat er op het moment zelf gebeurt.
De overheid zal de eigen verantwoordelijkheid van mensen, zelfs die van verminderd zelfredzamen, als uitgangspunt moeten nemen. Experts geven aan
dat informatievoorziening en generieke maatregelen die de zelfredzaamheid versterken (zoals EHBO en het benutten van de communicatie over en weer tussen communities) veel e ectiever zullen zijn.
52 Bron: Handreiking Koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie, Handvatten voor de reddingsoperatie van hulpdiensten rond publieke schuillocaties tijdens (dreigende) overstromingen, Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, 2020
53 Project Water en Evacuatie 2017
65


   65   66   67   68   69