Page 7 - Handreiking Redden mens en dier
P. 7

1. Waarom deze handreiking?
1.1 Doel
Een overstroming is verwoestend voor het getro en gebied. Ook blijven de gevolgen van de overstroming niet beperkt tot het getro en gebied zelf. Opvang van grote groepen mensen, gedurende langere tijd, vindt met name plaats in gebieden die niet door de overstroming zijn getro en.
Grootschalige overstromingen overschrijden vrijwel direct de grenzen van gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s en van de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De rijksoverheid neemt in dat geval een coördinerende en regisserende rol op zich. Hierbij worden bovenregionale en landelijke kaders gesteld en strategieën bepaald, worden de landelijk beschikbare middelen verdeeld en worden de ingezette regionale initiatieven gemonitord en gecoördineerd, met als doel het overheidsoptreden op alle niveaus maximaal e ect te laten hebben.
Vanuit veiligheidsregio’s wordt tijdens de overstroming een handelingsperspectief in beeld gebracht ten behoeve van reddingsoperaties door overheden en hulpverleners en voor inwoners. Dat handelingsperspectief moet zoveel mogelijk worden benut. Verder wordt zo snel mogelijk de reddingsoperatie in gang gezet.
In deze leidraad worden handreikingen gedaan op welke wijze de reddingsoperatie van mensen en dieren vormgegeven kan worden door veiligheidsregio’s in samenwerking
met alle relevante partijen op het moment dat de overstroming een feit is. Aangezien dit weinig voorkomt, is het praktisch een overzicht te hebben van met name de vorm van de reddingsoperatie, randvoorwaardelijke processen in samenwerking met verschillende crisispartners en resourcemanagement in de genoemde situatie. Nu staat Nederland bloot aan verschillende type overstromingsdreigingen. Dit betekent dat er naast een set aan basisuitgangspunten, ook meer speci ek gekeken moet worden naar bijzonderheden per type overstroming. Ook daar wordt hierop ingegaan.
1.2 Doelgroep
De primaire doelgroep van deze handreiking bestaat uit sleutelfunctionarissen van de volgende organisaties:
• Multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie (kolommen: gemeente, brandweer,
• GHOR en politie)
Crisisbeheersingsorganisaties van de waterkolom (lees: Rijkswaterstaat en
• waterschappen)
• LOCC, LOCC-B en LOCC-N
• De nationale reddingsvloot
• Defensie
• Rode Kruis
• Reddingsbrigade Nederland
SAR-diensten
5


   5   6   7   8   9