Page 71 - Handreiking Redden mens en dier
P. 71

Supplement:
Benodigde borging nieuwe ontwikkelingen
Watercrises en Overstromingen, SMWO. Redden van mens en dier in overstroomd gebied is echter nog geen volledig uitgewerkt proces. Een aantal zaken dienen geïmplementeerd of verder uitgewerkt te worden. Dit raakt aan verschillende netwerken, met verschillende verantwoordelijken. De SMWO wordt gevraagd dit op te nemen hun agenda voor de komende jaren en de voortgang te monitoren.
Leiding en coördinatie
In de studie worden voorstellen gedaan hoe leiding en coördinatie tijdens een reddingsoperatie kan worden opgepakt. De principes en uitgangspunten in het document (zoals coördinatie van redding vanaf het land, op het water en vanuit de lucht) moet worden ingepast in de operationele werkwijzen. Dit vraagt een inspanning van de veiligheidsregio’s, in afstemming met hun crisispartners (waaronder de waterpartijen in verband met coördinatie van herstel van waterveiligheid en watervrij maken van het gebied) en voor het IFV in haar verantwoordelijkheid voor de NRV. Defensie kan de werkwijze implementeren in haar nationale operaties. De diverse netwerken kunnen, door in gezamenlijkheid over te gaan tot implementatie van de principes, kennis uitwisselen en elkaar versterken. Daarbij wordt aangeraden om de koppeling tussen de nationale reddingsvloot en de SMWO te versterken.
Spontane hulp vraagt een speciale aanpak, welke ook invloed heeft op de leiding en coördinatie. Dit onderwerp komt verderop aan de orde.
Informatiemanagement
Informatiemanagement beïnvloedt de e ciency en de veiligheid van de reddingsoperatie. Het koppelen en borgen van de aanbevelingen uit deze studie via de -informatiemanagement-agenda van het SMWO vanuit het ‘werk met werk maken’-principe, kan een e ciënte manier zijn om informatiemanagement tijdens de reddingsoperatie te versterken. Denk daarbij aan de waarde van informatiemanagement tijdens het watervrij maken van gebieden, maar ook aan de koppeling van het actuele (d.w.z. reële) waterbeeld aan het multidisciplinaire totaalbeeld vanuit het oogpunt van veilig werken en scenario denken.
Resourcemanagement inclusief internationale bijstand
Overstromingen vragen om langdurig resourcemanagement. Dit vraagt voorbereiding bij alle betrokken partijen, maar zeker bij veiligheidsregio’s, waterpartners en LOCC, door het opleiden en aanwijzen van resourcemanagers. Bij dreiging kan men dan snel aan de slag, al dan niet ondersteund door defensie.
69


   69   70   71   72   73