Page 72 - Handreiking Redden mens en dier
P. 72

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Resourcemanagement kan praktisch voorbereid worden door het uitwerken van bijstand-scenario’s waarin een pakket aan bijstand en ondersteuning wordt voorbereid en de aanvraag wordt uitgewerkt.
Het LOCC heeft (nog) geen toewijzingscriteria voor bijstand geformuleerd. Gelet op de complexiteit van onderhavige crises wordt geadviseerd dit wel uit te werken en dit niet te laten afhangen van keuzes onder grote druk en weinig capaciteit.
Internationale bijstand, voor de reddingsoperatie in de eerste zeven dagen is in Nederland beperkt uitgewerkt. De praktische uitwerking van deze bijstand, al dan niet in de vorm van burenhulp, is een taak van het LOCC. Mogelijk kan USAR vanuit haar internationale expertise ondersteunen in de integratie van internationale bijstand in ‘de operatie’.
Spontaan hulpaanbod
Crises in de afgelopen jaren laten zien dat spontane hulp van enorme toegevoegde waarde kan zijn. Hoe om te gaan met spontaan hulpaanbod is een landelijk vraagstuk dat het ramptype ‘overstromingen’ overstijgt. Aanbevolen wordt hier vanuit de directeuren veiligheidsregio’s of het Veiligheidsberaad een praktische visie op te ontwikkelen.
Voor overstromingsscenario’s wordt aanbevolen in de plannen van de nationale reddingsvloot, defensie op te nemen. Ook hoe hulpverleners en spontane hulpverleners elkaar veilig kunnen versterken. Naast uitwerking hiervan op het gebied van leiding en coördinatie, is ook de praktische operationele uitwerking noodzakelijk.
Veilig werken
Op dit moment is de expertise “hoe zo veilig mogelijk gewerkt kan worden in een overstroomd gebied” niet geborgd in de multidisciplinaire crisisorganisatie. Dit betekent dat er voor veiligheidsregio’s een uitdaging ligt om dit te integreren in de operatie, en dat de NRV en defensie dit praktisch kunnen uitwerken in werkwijzen en instructies – met input en ondersteuning van de waterpartijen.
Versterking inbedding agrarische sector
In 2021 zal door LTO Nederland een vernieuwd plan van aanpak gepresenteerd
gaan worden om d.m.v. een draaiboek landbouwhuisdieren in de praktijk beter en e ciënter te evacueren. Voor het laten aansluiten van de structuur en uitvoering van dit draaiboek bij de al bestaande werkwijze van de veiligheidsregio’s, dient ook de samenwerking met LTO Nederland op dit vlak verder uitgebreid te worden.
Borging van expertise
De kennis van het redden van mens en dier in overstroomd gebied is versnipperd, en kent geen landelijk platform. Voorstel is om expertise te bundelen en onder het SMWO-netwerk te faciliteren. Het NRV en defensie zouden hier nauw betrokken bij moeten worden. Inbreng van expertise vanuit USAR is wenselijk, gelet op de ervaring die daar ligt. Ook informatie m.b.t. waterkeringen etc. wordt aan dit platform gekoppeld. Koppeling met bestaande netwerken op aangrenzende kennisgebieden, die fungeren binnen en buiten het SMWO-netwerk, is gewenst.
70


   70   71   72   73   74