Page 74 - Handreiking Redden mens en dier
P. 74

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
• Helpende handen bij overstroming, Verkenning spontaan hulpaanbod bij overstroming Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Interreg North Sea Region, Frames, European Union,
• 2019
• INSARAG Guidelines Volume II: Preparedness and Response, Manual B: Operations.
Inzetplan grootschalige hulpverlening Reddingsbrigade Nederland, Reddingsbrigade
• Nederland, 2014
Kader Grootschalige evacuatie, ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag,
• september 2014
Kopmodule (presentatie) oppervlakte redding en evacuatie bij overstromingen,
• Reddingsbrigade Nederland, 2018
Landelijk Draaiboek Hoogwater en overstromingen (LDHO), ministerie van
• Infrastructuur en Milieu, 2016
Leidraad voor het evacueren van vee, Ministerie van Landbouw Natuur en
• Voedselkwaliteit, 2014
Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen, Ministerie van Infrastructuur en
• Milieu, 2016
• Nationale Veiligheid, Capaciteiten-analyse voor de taak ‘grootschalige evacuatie’, 2008
Overstromingen en crisisbeheersing op rijksniveau, presentatie ministerie van
• Infrastructuur en Milieu, door Rob Hagman, (datum onbekend)
Overstromingen en landelijke coördinatie, Rol van het Landelijk Operationeel Centrum
(LOCC), presentatie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
• Ministerie van Veiligheid en Justitie, door Ing. P. Aantjes MCDm,
Policy on evacuation with companion animals, societal opinion and that of Dutch
• veterinarians, door Roel Nijssen, 2017
Presentatie Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum, door Kiki Capello, 7 februari
• 2019
Preventive culling of livestock in case of a disaster (A last resort), door Matthijs
• Mestrom, 2019
Programma van eisen schuillocaties bij ernstige wateroverlast en overstromingen,
• Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, 2019
‘Quickstart Handleiding IVCM, Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum, versie 1.3,
• 2019
Rapport Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen, opdrachtgever
• WODC, HKV, 2015
• Realtime verwachtingen voor Rijn en Maas, presentatie Deltares Jan Verkade, 2015
• Reddingsoperatie en gezondheidsaspecten bij overstromingen
• Situationele commandovoering bij de brandweer, drs. J.C. Hazebroek MCPm, 2015
Storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, ter ondersteuning van de
• voorbereiding op overstromingsrampen, Wave2020, 2019
Storylines voor het redden en vluchten na een overstroming, Project Water en
• Evacuatie i.s.m. Gemeente Dordrecht, HKV, 2017
The farm evacuation assessment as a practical tool contributing to an e ective dairy
• cattle evacuation strategy, door Stefan Leinenga, 2020
Typen overstromingsdreiging en landelijke coördinatie van informatie, presentatie door
• Hans de Vries ministerie van Infrastructuur en Milieu/RWS, Voorzitter WMCN-LCO, 2015
• Verslag d.d. 13 september 2016 Project Waterveiligheidsplan Dordrecht, Storylines
Waterpartner in een crisis, Unie van Waterschappen, presentatie door Arike Tomson,
• 2015
Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht- Handelingsperspectieven, opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta i.s.m. Gemeente Dordrecht en Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid, HKV, 2017
72


   72   73   74   75   76