Page 75 - Handreiking Redden mens en dier
P. 75

B lage 2
Overzicht van gerelateerde handreikingen
Gerelateerde handreikingen
Relatie
1
Landelijk plan voor beheersing van watercrises
Tijdens het project WAVE2020 is dit plan ontwikkeld, welke als basis geldt voor alle operationele plannen zoals ook het reddingsplan dat in deze handreiking is uitgewerkt.
Waar sprake was van regionale plannen en nationale plannen is geconstateerd dat het wenselijk is om zowel een impactanalyse als ook een strategie te bepalen op een landelijk niveau57. Overstromingen in sommige delen van het land zullen namelijk
een grote impact hebben op de rest. Denk hierbij aan langdurige uitval van oost-west verbinding of noord-zuid verbindingen, langdurige gevolgen van uitval vitale infrastructuur in grote steden en zeker ook de evacuatie van grote groepen mensen uit diverse regio’s. Het komen tot een eenduidige visie van alle overheidslagen over hoe te handelen bij een (dreigende) overstroming (strategie) zorgt voor snel en afgestemd optreden van ‘de overheid’ op het moment dat het nodig is.
Op basis van alle regionale analyses en strategieën
is een landelijk uitvoeringsplan voor watercrises opgesteld. Waar nu Nationale (=interdepartementale) en Regionale plannen zijn, is er nu een plan met hierin o.a. de volgende onderwerpen:
• Landelijke strategie handelingsperspectieven • Benodigde hulpverleningscapaciteit en
toewijzingscriteria
• Opschaling, wie doet wat, wanneer, waar en
hoe is dit afgestemd
• Informatie-uitwisseling • Crisis communicatie
2
Handreiking Impactanalyse overstromingen en
ernstige wateroverlast voor veiligheidsregio’s, Project Water en evacuatie, 2017
(Voorloper landelijk plan voor beheersing van watercrises) Mensen en dieren zijn tijdens
een (dreigende) watercrisis kwetsbaar. De veiligheidsregio heeft dan een belangrijke taak, hulpverlenen aan mensen en dieren uit het (bedreigde) gebied te halen. Bij de reddingsoperatie is het van groot belang zo spoedig mogelijk een goed beeld te krijgen van locaties van mensen en dieren. De impactanalyse van veiligheidsregio’s brengt kwetsbare objecten in beeld. Kwetsbare objecten bestaan uit gebouwen of ruimten waar verminderd zelfredzame personen verblijven en gebouwen en/of installaties met een grote maatschappelijke waarde, waaronder cultureel erfgoed. Deze categorie aan informatie geeft bij de start van een reddingsoperatie na overstroming een informatievoorsprong bij het
in beeld brengen van de daadwerkelijk optredende situatie.
57 Bron: Uitvoeringsprogramma ‘Wave 2020’ 2018
73


   73   74   75   76   77