Page 76 - Handreiking Redden mens en dier
P. 76

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Gerelateerde handreikingen
Relatie
3
Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, Project Water en evacuatie, 2017
(Voorloper landelijk plan voor beheersing van watercrises) Bij een dreiging van een grootschalige overstroming komt het voor dat men enkele dagen de tijd heeft zich voor te bereiden op de mogelijke crises. In zo’n geval kun je preventief evacueren, of andere maatregelen tre en in het gebied. Bij een acute overstroming is het handelingsperspectief direct beperkter. Afhankelijk van de situatie zijn vragen ten aanzien van het handelingsperspectief tijdens de warme fase geformuleerd.
• Hoeveel tijd hebben veiligheidsregio’s
om inwoners, verminderd zelfredzamen, vitale sectoren, bedrijven, hulpverleners en vrijwilligers te waarschuwen?
• Welk handelingsperspectief is er voor de verschillende doelgroepen?
• Op welke wijze kun je mensen faciliteren om het gebied te verlaten (vluchten) en zich te redden of zich te laten redden?
In deze handreiking worden deze voor de reddingsoperatie relevante elementen verder per type overstromingsscenario uitgewerkt.
4
Handreiking Samenredzaamheid bij overstromingen en ernstige wateroverlast, Project Water en evacuatie, 2017
(Voorloper landelijk plan voor beheersing
van watercrises) Deze handreiking bevat een modelaanpak voor risico- en crisis communicatie
bij hoogwater en overstromingen. Informeren, alerteren, waarschuwen en alarmeren komen aan de orde. De handreiking gaat in op de evacuatiestrategie waarbij ook de publieke schuillocatie kan worden ingezet. Verder gaat het ook onder andere in op het omgevingsbeeld waarop samenredzaamheid kan worden gebaseerd, ook tijdens de reddingsoperatie.
5
Handreiking koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie, Handvatten
voor de reddingsoperatie van hulpdiensten rond publieke schuillocaties tijdens (dreigende) overstromingen, 2020
Om getro enen die in de publieke schuillocatie verblijven te kunnen redden, moeten enkele randvoorwaarden worden geborgd; zowel aan de kant van de publieke schuillocatie als aan de kant van de reddingsoperatie. Denk hierbij aan onderwerpen zoals informatiemanagement, verkenning, informatievoorziening, extra mensen en middelen voor de reddingsoperatie.
6
Programma van eisen schuillocaties, 2019
Dit programma van eisen kan worden toegepast als ‘schouw’ om te controleren of bestaande objecten hiervoor geschikt zijn. Het kan ook worden toegepast om eisen voor nieuwe locaties te formuleren. Dit programma levert de randvoorwaarden voor een goede publieke schuillocatie. Voorliggend document geeft handvatten om redding vanuit deze locaties vorm te geven.
74


   74   75   76   77   78