Page 77 - Handreiking Redden mens en dier
P. 77

B lage 3
Aanlandingsplaatsen, publieke
schuillocaties en schuilplaatsen
Hier wordt een overzicht gegeven voor de verschillende plaatsen waar mensen na een overstroming kunnen verblijven en waarmee je tijdens de reddingsoperatie te maken hebt. Het betreft aanlandingsplaatsen, publieke schuillocaties en schuilplaatsen.
Aanlandingsplaatsen
Aanlandingsplaatsen58 markeren de overgang van ‘nat’ naar ‘droog’ en zijn geschikt om te dienen als:
1. Strategische posities om hulpverleningsmiddelen te verzamelen, zodat binnen een
bepaald gebied hulp kan worden verleend (en middelen beschikbaar zijn). In beginsel zullen deze zich opstellen op een uitgangsstelling, een plaats die altijd veilig is (gegeven de actuele dreiging). Als meer informatie beschikbaar is, kunnen ze opschuiven naar andere, beter gelegen locaties.
2. ‘Medische’ tussenstap voor mensen die gered zijn en mensen die zelf vluchten. Op deze aanlandingsplaatsen is er aandacht voor onderkoeling en infecties om het slachto errisico en daarmee de druk op zorginstellingen te beperken.
3. Tussenstap naar een veilige bestemming. Als mensen deze plek zijn gepasseerd, kunnen ze op zoek naar een plaats om langer te verblijven of worden opgehaald door hulpverleners. Een opvangplek kan aangeboden worden door de overheid, maar
de ervaring leert dat mensen zelf een goed heenkomen zoeken. Belangrijk is dat de logistiek rondom dit proces het redden en vluchten niet belemmerd.
Potentiële aanlandingslocaties worden geselecteerd op basis van drie criteria:
• Nabijheid doorgaande (stads)wegen
• Nabijheid van plein, zodat grote openbare ruimtes beschikbaar zijn
• Nabijheid groot gebouw, zodat mensen beschutting kunnen opzoeken
De aanlandingslocaties zijn aangevuld met opstapplaatsen zoals gede nieerd in het Handboek Incidentbestrijding op het water. Deze locaties kunnen worden ingezet als ‘overslagpunt’ waar mensen uit het rampgebied, via het water, worden afgevoerd naar veilige plaatsen. Het voordeel van benutten van deze locaties is dat deze bekend zijn vanuit andere rampbestrijdingsprocessen.
58 Bron: Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht- Handelingsperspectieven, Waterschap Hollandse Delta i.s.m. Gemeente Dordrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en HKV, 2017
75


   75   76   77   78   79