Page 8 - Handreiking Redden mens en dier
P. 8

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
In onderstaande afbeelding zijn partijen opgenomen die met name tijdens overstromingen
samenwerken in de crisisbeheersingsorganisatie.
Crisispartners b  overstromingen
Algemene kolom
Waterkolom
DCC I en M WMCN LCO/LCW/LCM Waterschappen/UvW RWS
De hieronder genoemde uitgangspunten vormen de basis voor de handreiking Redden van Mens en Dier gebaseerd is.
• Zoveel mogelijke actuele relevante documenten zijn bij deze handreiking betrokken. In
• bijlage 1 zijn de geraadpleegde documenten opgenomen.
KNMI
Rode Kruis NRV/KNRM Reddingsbrigade NL ProRail Drinkwaterbedrijven Gas & Electra ICT & Telecom LVNL
UCPM en VN
Media
Dares Kennisinstituten Ziekenhuizen
Niet vitale bedrijfsleven Politieke partijen
NCC
DCC s LOCC Politie/defensie Veiligheidsregio’s Gemeenten Provincies
1.3 Uitgangspunten
Deze handreiking richt zich net name op de start van de reddingsoperatie door
hulpverleningsdiensten direct na de doorbraak. Politieke en bestuurlijke aspecten zijn
• zeker relevant, maar worden hier niet expliciet uitgewerkt.
Focus ligt op randvoorwaardelijke processen en resourcemanagement van
• veiligheidsregio’s bij verschillende typen overstromingen in Nederland.
Veiligheidsregio’s maken gebruik of borduren voort op de handreikingen die zijn opgesteld tijdens het project Water en Evacuatie (www.onswater.ifv.nl) en WAVE2020.
Buiten deze handreiking vallen:
• Evacuatiestrategieën en besluiten.
• Organisatie opvang buiten het overstroomd gebied.
• Voedseldistributie1
•
1 Dit onderwerp wordt uitgewerkt in het document Aanpak voedseldistributie in geval van schaarste voor Veiligheidsregio’s (tussendocument), LOCC (voor landelijk overleg coördinatoren Bevolkingszorg), 2019
Risicocommunicatie voordat de overstroming plaatsvindt. Informatie hierover is te lezen in de Handreiking Samenredzaamheid bij overstromingen en wateroverlast, 2017.
6


   6   7   8   9   10