Page 81 - Handreiking Redden mens en dier
P. 81

Sector Assessment
De nitie en doel
Uitvoering – wanneer en door wie
2
Primaire doel is het identi ceren van de aanwezige overlevenden in speci eke delen van het getro en gebied, met als doel prioriteiten te stellen een plan van aanpak te ontwikkelen.
De verkenning dient snel maar compleet uitgevoerd te worden. Bij het onderzoek wordt lokale kennis benut.
Er wordt in principe niet gered in deze
fase, tenzij er zich onverwachte kansen voor redding voordoen. In dat geval kan er gekozen worden om:
- extra redders op te roepen
- het verkenningsteam redt en voert de verkenning uit, eventueel in combinatie met level 3-activiteiten.
- het verkenningsteam redt en anderen voeren de verkenning uit.
Een ASR-level-2 onderzoek kan herhaald worden.
In te zetten middelen: boten, vliegtuigen, drones, voorbereidde rapportages (impactanalyses) of rapportage derden.
Rapid Search and Rescue
De nitie en doel
Uitvoering – wanneer en door wie
3
Fase 3 vindt in het algemeen plaats direct na de start van de overstroming, wanneer er relatief weinig hulpverlening in het getro en gebied is.
Doel is snelle redding met zo hoog mogelijke overlevingskansen.
De reddingsteams zetten in op redding die niet door burgerhulpverleners kunnen worden uitgevoerd.
ASR-level 4 situaties worden geïnventariseerd, en redding wordt uitgevoerd als voldoende capaciteit beschikbaar is om level 3 uit te voeren.
Reddingsteams worden gekoppeld aan een speci ek gebied.
Voor sturing van de reddingsteams is ‘swarming’ het uitgangspunt
79
Assesment, search and rescue level Assesment, search and rescue level


   79   80   81   82   83