Page 89 - Handreiking Redden mens en dier
P. 89

B lage 7
Evacuatie gezelschapsdieren en vee
Bron: Deze bijlage is opgesteld door dr. Joris J Wijnker, verbonden aan de universiteit van Utrecht.
De Leidraad voor het evacueren van vee, uitgebracht door het Ministerie van LNV in 2014, geeft in grote lijnen weer op welke wijze de organisatie hiervan ingericht dient te worden en benoemt enkele basisgegevens voor een evacuatieplan. Wat nog ontbreekt aan deze Leidraad is een meer concrete benadering en afwegingskader speci ek voor de evacuatie van gezelschapsdieren en gehouden dieren, waarbij voor deze laatste groep het moment en (on-)mogelijkheden van evacueren nadere aandacht behoeft.
Uitgaande van het principe dat naast mensen ook zo veel mogelijk dieren uit een rampgebied gered dienen te worden, ontstaat er een spanningsveld tussen wat wenselijk is enerzijds, en wat praktisch haalbaar is anderzijds, op basis van beschikbare mensen
en middelen, de zelfredzaamheid van de veehouder en diens mate van voorbereiding op de naderende ramp, de beschikbare tijd om nog handelend te kunnen optreden en het onvermijdbare noodlot wat vele dieren mogelijk zal tre en. In hoeverre is in dit laatste geval het nog mogelijk om dierenleed zoveel mogelijk te beperken door na zorgvuldige afwegingen dieren preventief te euthanaseren?
Start 2016
Vanuit dit perspectief is er in 2016, met als startpunt de Oefening Waterwolf (evacuatie Marken), begonnen met gericht onderzoek naar de verschillende mogelijkheden en voorwaarden waaronder gezelschapsdieren en vee geƫvacueerd zouden kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door het IRAS, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht61 en heeft drie speci eke onderwerpen nader onderzocht. Dit zijn:
1. Evacuatie gezelschapsdieren62
2. Preventief euthanaseren van vee63
3. Evacuatie vee, waarbij met name de inschatting gemaakt is of dit kan en welke factoren
van invloed zijn het op het moment en wijze van evacueren64,65
87


   87   88   89   90   91