Page 9 - Handreiking Redden mens en dier
P. 9

• De gezondheidsaspecten bij overstromingen worden in de handreiking niet expliciet
• meegenomen. In box 1.1 wordt dit thema kort aangestipt.
Inzet voor schadebeperking bij risicovolle objecten die ‘helpen’ bij het redden van mens en dier zoals:
˚ Elektriciteit: voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen,
communicatie en bedrijfs- en hulpverleningsprocessen (en met name continuïteit in
zorginstellingen);
˚ ICT: voor het mogelijk maken van communicatie en besturen van processen op
afstand;
• ˚ Drinkwater: voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen.
Opleiden en oefenen; Om bij grootschalige rampen zoals overstromingen capaciteiten e ectief in te kunnen zetten, is het een randvoorwaarde om in deze context opgeleid en geoefend te worden.
Box 1.1 Gezondheid van getro enen tijdens een overstroming
De gezondheid van getro enen wordt tijdens een overstroming bedreigd. Globaal
is te stellen dat2, dat naarmate de duur van de reddingsoperatie toeneemt, de verwachting is dat de toestand van mensen in het algemeen verslechtert. Met name onderkoeling speelt een grote rol. Dat heeft ook een impact op de reddingsoperatie. Tegenargument is dat er ook steeds meer reddingscapaciteit beschikbaar
komt. De meeste e ectieve maatregel ligt waarschijnlijk niet op het vlak van de reddingsoperatie maar bij de mensen zelf door deze beter bewust te maken en te voorkomen dat ze ziek worden. Daarnaast treden epidemieën en uitbraken van infectieziekten alleen op als deze al endemisch aanwezig zijn in het gebied.
Deze handreiking hanteert de volgende uitgangspunten bij (dreigende) overstromingen:
• Er wordt vanuit gegaan dat veiligheidsregio’s en crisispartners in voorbereiding op
dergelijke crises checken of en hoe zij kunnen doorwerken bij een overstroming (check
• gebouwen, noodaggregaten etc.).
Early warnings ten aanzien van overstromingen worden zo snel mogelijk breed gedeeld.
Ervaring leert dat na ongeveer een week nauwelijks meer mensen uit een gebied worden gered3. Het lukt mensen op eigen kracht of met elkaar het gebied te verlaten. In veel planvorming wordt uitgegaan van een periode van ‘72 uur zelfredzaam zijn’4. Dit criterium wordt veelal gebruikt als maat voor de tijd dat mensen voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Gezien de mogelijke omvang van overstromingen in Nederland, de reddingsopgave5 en het reddingpotentieel is dit uitgangspunt niet realistisch. In veel gevallen zal meer tijd nodig zijn voordat alle mensen het overstroomde gebied hebben verlaten. Deze tijd wordt beïnvloed door de beschikbare tijd voor de doorbraak, de strategiekeuzes en de maatregelen die mensen zelf nemen.
2 Bron: Verslag d.d. 13 september 2016 Project Waterveiligheidsplan Dordrecht, Story Lines reddingsope- ratie en gezondheidsaspecten bij overstromingen
3 Bron: Story Lines voor het redden en vluchten na een overstroming, Project Water en Evacuatie i.s.m. Gemeente Dordrecht, HKV, 2017
4 Bron: Story Lines voor het redden en vluchten na een overstroming, Project Water en Evacuatie i.s.m. Gemeente Dordrecht, HKV, 2017
5 Onder de reddingsopgave verstaan we de wijze waarop mensen het overstroomd gebied verlaten, wor- den opgevangen en wat daarvoor nodig is.
• •
7


   7   8   9   10   11