Page 90 - Handreiking Redden mens en dier
P. 90

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen Gezelschapsdieren
Bij de evacuatie van gezelschapsdieren komen als belangrijkste aandachtspunten naar voren dat het van belang is dat hun eigenaren de gelegenheid krijgen deze dieren mee
te nemen wanneer zij zelf worden vervoerd, er een passende, goed uitgeruste opvang is voor de geëvacueerde gezelschapsdieren (gescheiden van de humane opvang) en dat van tevoren bij iedereen bekend is dat de gezelschapsdieren direct meegaan (Communicatie crisisorganisatie naar eigen uitvoerders en getro en bevolking). Uit de ervaringen opgedaan tijdens o.a. Orkaan Katrina in 2005 valt heel duidelijk op te maken dat de getro en bevolking makkelijker is te motiveren om het rampgebied te verlaten als de eigen dieren meegenomen kunnen worden en er opvang beschikbaar is.
Preventieve euthanasie
De afwegingen om dieren te euthanaseren zijn per de nitie lastig, vooral ook door de onomkeerbaarheid van de handeling. Zeker in die gevallen waarbij de diergezondheid
en het dierwelzijn al negatief worden beïnvloed, maar waarbij nog niet is vast te stellen
of dit nog verder gaat toenemen en wat daarbij nog acceptabel is; voor het dier zelf,
de veehouder, de betrokken dierenarts en andere hulpverleners. In het uitgevoerde onderzoek is uitgegaan van de situatie waarin de landbouwhuisdieren niet meer uit een getro en gebied geëvacueerd kunnen worden. In overleg met verschillende binnen- en buitenlandse experts is een afwegingskader gemaakt waarbij speci eke parameters bij herhaling getoetst kunnen worden om zo het dierwelzijn en -gezondheid van het getro en vee te scoren. Deze parameters zijn zodanig gekozen dat het mogelijk is om tijdens de reactie- of responsfase van een ramp te komen tot een goed onderbouwd besluit om wel of niet over te gaan tot de euthanasie van het vee. Hiermee ontstaat er gemakkelijker consensus over het te nemen besluit, wordt een concreet handelingsperspectief geboden en wordt de mentale belasting bij het nemen van dit besluit in potentie beperkt vanwege het objectieve afwegingskader dat eraan ten grondslag ligt. Daarmee wordt voorkomen dat de dieren maar aan hun lot worden overgelaten en op ellendige wijze om het leven komen.
Landbouwhuisdieren
Het derde onderzoek heeft zich gericht op de mate van zelfredzaamheid en evacueerbaarheid van de melkveehouderij. Dit verlangt een duidelijke inventarisatie in de voorbereidende fase en ligt als verantwoordelijkheid met name belegd bij de veehouder zelf. In dit onderzoek is uitgegaan van een overstromingsscenario waarbij verschillende melkveehouderijen in het getro en gebied zijn beoordeeld. Ook hier is gebruik gemaakt van een internationaal expertpanel en zijn zoveel mogelijk kwanti ceerbare parameters gebruikt. De samenstelling van de dierpopulatie op het bedrijf (bijv. aantal melkkoeien, kalveren, stier, andere dieren etc.) en geogra sche ligging zijn twee zeer relevante factoren. Door te weten welke mogelijkheden je hebt als veehouder kan je al bepaalde diergroepen uit de eigen populatie naar veilig gebied transporteren nog voordat de overstroming daadwerkelijk is begonnen. Bij die diergroepen waarbij dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan concreet worden vastgesteld welke maatregelen de veehouder kan nemen om ook tijdens de overstroming nog zo lang mogelijk het de nitieve besluit van evacueren of uiteindelijke moment van euthanasie uit te stellen. Hierdoor is er minder tijdsdruk om een beslissing te nemen en kan er tot actie worden besloten wanneer de lokale bevolking al is geëvacueerd uit het getro en gebied waardoor er weer hulpverleners en middelen beschikbaar zijn. Op deze wijze kan de zorg om diergezondheid en dierwelzijn zo goed mogelijk worden ingevuld, gebaseerd op concrete parameters welke kunnen meebewegen met de tijd en veranderende omstandigheden.
88


   88   89   90   91   92