Page 91 - Handreiking Redden mens en dier
P. 91

Organisatie en ambitie
Vanuit de Bijlages 5 (Overzicht elementen) en 6 (Hulpmiddelen, handen en hersenen)
komt duidelijk naar voren welke belangrijke rol de dierenarts kan invullen om handelingsperspectief te bieden en concreet te adviseren op het gebied van gezelschapsdieren en vee. Gezien de complexiteit van de ontstane situatie en het
werken vanuit een crisisorganisatie, verdient het de voorkeur om te gaan werken met
een aangewezen functionaris die de rol van leidinggevend dierenarts als vast lid van het crisisteam zal gaan invullen. Mogelijk kan deze functie door een militaire dierenarts worden ingevuld. Deze functionaris geeft vervolgens invulling aan het veterinaire deelgebied
en geeft leiding aan de verschillende hulpverleners en uitvoerders vanuit de lokale bevolking. In samenwerking met o.a. de GHOR kan een inschatting gemaakt worden van de veterinaire volksgezondheidsrisico’s die de gezelschapsdieren en vee in het getro en gebied mogelijk gaan opleveren.
In 2021 zal door LTO Nederland66 een vernieuwd plan van aanpak gepresenteerd gaan worden om d.m.v. een draaiboek landbouwhuisdieren in de praktijk beter en e ciënter
te evacueren. Voor het laten aansluiten van de structuur en uitvoering van dit draaiboek bij de al bestaande werkwijze van de Veiligheidsregio’s, dient ook de samenwerking met LTO Nederland op dit vlak verder uitgebreid te worden. De Veiligheidsregio Utrecht heeft al eerder uitgebreid aandacht gegeven aan dit belangrijke onderwerp en heeft aangegeven hiermee door te willen gaan.
Conclusie
Op deze wijze is een geïntegreerde aanpak voor de evacuatie van gezelschapsdieren en vee mogelijk, gebaseerd op duidelijke en gevalideerde parameters, waardoor het mogelijk is om, naast een goede voorbereiding, ook in crisistijd en onder tijdsdruk passende afwegingen en beslissingen te maken waarbij het de diergezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk beschermd worden.
66 Onder leiding van drs. R. van Rossum, LTO Nederland, rvrossum@lto.nlx
89


   89   90   91   92   93