Page 93 - Handreiking Redden mens en dier
P. 93

GHOR: De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.
GMK: Gezamelijke meldkamer
Handelingsperspectief: Alarmeren en alerteren bij dreiging/gevaren en het bieden van een handelingsperspectief om de schade of impact van de gebeurtenis te beperken.
HID: hoofd-ingenieur directeur van RWS
IAO: Interdepartementaal afstemmingsoverleg ICO: Informatie coördinator
Informatiemanagement: Dit is het proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werkprocessen van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.
INSARAG: Is de International Search and Rescue Advisory Group die als VN-netwerk van USAR-groepen belast is met het opstellen van (internationaal uniforme) werkwijzen voor USAR-werkzaamheden.
Ketene ecten: Dit zijn de e ecten die optreden als zeer kwetsbare objecten en andere zaken er in het gebied zijn gelegen die het probleem van een overstroming kunnen vergroten (vitale infrastructuur, vitale objecten, bedrijven/buisleidingen met gevaarlijke sto en). Van deze laatstgenoemde zaken is het van belang dat er in beeld gebracht wordt wat de vervolge ecten, de ketene fecten, zijn als deze uitvallen.
LCO: Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging LNV: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOCC, LOCC-B en LOCC-N: Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum, bovenregionaal of nationaal
LTO: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers.
LVO: Landelijke voorziening overstromingsinformatie; informatie van RWS en waterschappen
MCCb:
Informatieproduct: Een informatieproduct bestaat uit 1 of meerdere informatie-elementen, die worden aangeleverd vanuit de verschillende crisispartners. Binnen de beschreven sectie multidisciplinaire informatiemanagement realiseert men ‘informatieproducten redding’ voor verschillende organisatieniveaus binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie, namelijk: strategisch niveau, tactisch niveau, operationeel niveau en voor getro enen. Daarnaast worden er informatieproducten opgesteld voor hulpverlening en getro enen die veelal gericht zijn op handelingsperspectieven en inzet van spontane hulp.
NRV: Nationale Reddingsvloot
91


   91   92   93   94   95