Page 94 - Handreiking Redden mens en dier
P. 94

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
RCDV: Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio
VWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ready2Help: Sociale media en het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis
Realistische scenario: Bij een situatieomschrijving (denk aan actuele situatie, prognose, gebiedsaanduiding inclusief geogra sch kaartje) schetst men het realistische scenario en het ernstige scenario. Het realistische scenario schetst het scena
Reddingsfase: Het is de periode dat mensen (al dan niet met huisdieren) die achter zijn gebleven en (verticaal) geëvacueerd zijn op zoek gaan naar een veiliger omgeving. Hulpdiensten ondersteunen deze mensen met het verlaten van het gebied.
Reddingsopgave: Onder de reddingsopgave verstaan we de wijze waarop mensen het overstroomd gebied verlaten, worden opgevangen en wat daarvoor nodig is.
Resourcemanagement: Resourcemanagement regelt de a ossing van ingezet personeel en allerlei facilitaire voorzieningen, zoals catering, ICT en dergelijke. Iedere kolom verzorgt zijn eigen voorzieningen, tenzij hierover in de veiligheidsregio andere afspraken zijn gemaakt.
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMOA: Regionaal Militair Operationeel Adviseur NRV: Nationale Reddingsvloot
ROT: Regionaal Operationeel Team
Samenredzaamheid: Het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Dit is samenredzaamheid Samenredzaamheid is de zelfredzaamheid van mensen met behulp van hun sociale netwerk.
SAR: Search and Rescue
SATCOM: Dit is militaire satelliet communicatie. Hierbij wordt het gehele ecosysteem van satellietcommunicatie beschouwd met inbegrip van ruimtecomponenten, grondcomponenten en gerelateerde netwerken.
Situational awereness: Dit begrip is te vertalen als ‘situationeel bewustzijn’ en komt erop neer dat je zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt om een zo goed mogelijk beeld op te bouwen over je omgeving. Goed situationeel bewustzijn creëert bijvoorbeeld een alertheid om direct te reageren op realistische en onwaarschijnlijke bedreigingen. Deze vaardigheid kan door training en techniek zodanig worden geoptimaliseerd dat het als het ware een tweede natuur wordt.
Spontane hulp: De burger wordt niet (enkel) als slachto er gezien, maar ook als bijkomende capaciteit om tijdens een ramp hulp te bieden.
92


   92   93   94   95   96