Page 95 - Handreiking Redden mens en dier
P. 95

Swarming: Eenheden die grotendeels zelfstandig in een gebied aan het redden zijn
zullen het best gestuurd worden volgens het principe van ‘Swarming’. ‘Swarming’: ‘zwermen’, analoog aan zwermen vogels en scholen vissen die synchroon en autonoom bewegen, zonder dat er een duidelijke leiding lijkt te zijn. Zwermen is een  uïde vorm van commandovoering, waarbij de bevelvoerders en hun manschappen een grote mate van autonomie toebedeeld krijgen om op die wijze e ectief het incident te kunnen bestrijden.
UCP: European Union Civil Protection Mechanism
USAR: Als er een ramp of ongeval is gebeurd waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kan het specialistisch bijstandsteam USAR.NL worden ingezet. In binnen- en buitenland. Onder de moeilijkste omstandigheden voeren USAR-medewerkers zoek- en reddingsoperaties uit. USAR.NL kan binnen 4 uur in Nederland inzetbaar zijn en in het buitenland binnen 24 uur.
VN: Verenigde Naties
Voortzettingsmacht: Dit is het vermogen om een bepaalde omvang van beschikbaar potentieel gedurende langere tijd te kunnen voortzetten.
Waterbeheerders: Waterschappen en Rijkswaterstaat
WAVE2020: Watersnood Aanpak Veiligheidsregio (WAVE) 2020 is een programma onder regie van de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO). Met als doel watercrises te verankeren in de crisisplannen van de veiligheidsregio’s.
WMCN: Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat
Zelfredzaamheid: Zelfredzaamheid bij rampen omvat alle ‘handelingen’ die burgers ter voorbereiding, tijdens en na rampen verrichten om zichzelf te helpen opdat gevolgen beperkt blijven.
93


   93   94   95   96   97