Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten/schuilen?

Na de beantwoording van de vragen 1 tot en met 7 beschikt het projectteam over een kaart met de aanduiding van de mate van (on)leefbaarheid bij verschillende waterdieptes en verschillende tijdsduren. Ook beschikt het projectteam over een kaart met de plaatsen waar personen en dieren verblijven, de aantallen personen/dieren die zich op deze locaties bevinden en de locaties van zeer kwetsbare objecten in het gebied en aantallen personen die zich in die zeer kwetsbare objecten bevinden. Bovendien is bekend of deze zeer kwetsbare objecten in de problemen komen. Voor de aanwezigen in het gebied dient nagegaan te worden of er mogelijkheden zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Vragen die beantwoord moeten worden in het projectteam zijn:

Activiteiten

Om deze vraag te beantwoorden zal geïnventariseerd moeten worden welke voorzieningen aanwezig zijn om aan het hoge water te ontkomen. Het gaat daarbij om het in beeld brengen van veilige plaatsen in het gebied en veilige uitvalswegen om uit het gebied te geraken. Deze inventarisatie kan vanwege de benodigde lokale kennis het beste door gemeenten en wegbeheerders samen met de veiligheidsregio(s) uitgevoerd worden. Naar verwachting beschikken de gemeenten daarvoor over voldoende informatie in hun bestaande systemen. In bijlage 11 is een lijst opgenomen met zaken die in de inventarisatie meegenomen kunnen worden.

Resultaat

Het resultaat van deze activiteit is een kaart met daarop weergegeven de locaties van veilige (droog gelegen) uitvalswegen, alsmede veilige schuilplaatsen (droge bebouwing, droge bouwlagen) en hun bereikbaarheid. Het LIWO biedt op dit moment al de mogelijkheid om deze droge plekken te tonen.

In tabel 8 is de activiteit die uitgevoerd moet worden voor de beantwoording van de achtste vraag nog eens weergegeven. Ook is weergegeven wie de activiteit uitvoert en is een link opgenomen naar het hulpmiddel dat daarvoor in de handreiking beschikbaar is. In de meest rechter kolom van de tabel is het resultaat van deze activiteit vermeld.

Tabel 8. Uit te voeren activiteit voor de beantwoording van vraag 8.
Activiteit Uitvoerder Hulpmiddel Resultaat
Inventarisatie veilige uitvalswegen en schuilmogelijk-heden (oa droge bouwlagen) Gemeenten,
wegbeheerders
en VR(s)
Inventarisatielijst vlucht/schuilmogelijkheden

LIWO
Kaart met veilige uitvalswegen en schuilmogelijkheden bij verschillende waterdieptes

Inventarisatielijst vlucht-/schuilmogelijkheden

Voor de beantwoording van vraag 8 zullen de veiligheidsregio(s) en gemeenten samen nagaan welke voorzieningen aanwezig zijn om aan het hoge water te ontkomen. Het gaat daarbij om:

In LIWO is overigens al een groot deel van deze gegevens in te zien.