Wat zijn de pijnpunten in hoog water gebied die nadere aandacht nodig hebben?

In de vragen 1 tot en met 6 zijn vele gegevens verzameld over de waterdieptes die op kunnen treden in de veiligheidsregio’s en de directe en indirecte effecten van deze waterdieptes. Ook is informatie verzameld over verschillende objecten die getroffen worden door deze effecten en wat zij zelf aan deze effecten kunnen doen. In vraag 7 heeft een eerste analyse plaats gevonden van de leefbaarheid van het getroffen gebied. In vraag 8 is vervolgens geïnventariseerd wat de mogelijkheden van aanwezigen zijn om te schuilen in het gebied of uit het gebied te vluchten. In deze laatste vraag (vraag 9) gaat het erom al deze eerder verzamelde informatie te beschouwen en na te gaan waar nu de echte problemen optreden. Met andere woorden, van welke zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur, vitale objecten, bedrijven met gevaarlijke stoffen, buisleidingen met gevaarlijke stoffen of andere zaken verwacht men dat deze onvoldoende beschermd zijn en bij bepaalde waterdieptes grote negatieve consequenties ondervinden. Deze zaken dienen in een vervolgtraject nader onder de loep genomen te worden om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn om deze verwachte problemen te verminderen. Vragen die in het projectteam aan de orde kunnen komen zijn:

Activiteiten

Op basis van het eerder gemaakte kaartmateriaal en de gemaakte overzichten vormt het projectteam zich een beeld van de zaken die nadere aandacht nodig hebben.

Resultaat

Het resultaat van de beantwoording van vraag 9 is een overzicht van pijnpunten die nader beschouwd moeten worden in één van de lagen van meerlaagsveiligheid. In tabel 9 is de activiteit die uitgevoerd moet worden voor de beantwoording van de negende vraag nog eens weergegeven. Ook is weergegeven wie de activiteit uitvoert en is een link opgenomen naar het hulpmiddel dat daarvoor in de handreiking beschikbaar is. In de meest rechter kolom van de tabel is het resultaat van deze activiteit vermeld.

Tabel 9. Uit te voeren activiteit voor de beantwoording van vraag 9.
Activiteit Uitvoerder Hulpmiddel Resultaat
Analyse pijnpunten Projectteam Waterdieptekaart

Kaart met locaties van schuilmogelijkheden, droge plekken en bruikbare infrastructuur bij bepaalde waterdieptes

Kaart met mate van verstoring leefbaarheid bij verschillende waterdieptes en verschillende tijdsduren

Overzicht van zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur, vitale objecten, bedrijven met gevaarlijke stoffen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen met problemen bij bepaalde waterdieptes, stroomsnelheden en na bepaalde tijdsduur in keteneffectgebied
Overzicht van pijnpunten die nader beschouwd moeten worden in één van de lagen van meerlaagsveiligheid