Page 17 - Reverse Laning
P. 17

Stap 3 Bepaal de risico’s van Reverse Laning Toelichting op de potentiele risico’s
15
Organisatorisch
Wegbeheerders, veiligheidsregio’s en gemeentelijke, provinciale of landelijke overheden moeten in verschillende stadia van (de voorbereiding op) een calamiteit taken, rollen en verantwoordelijkheden met elkaar afstemmen. Een belangrijk aandachtspunt bij evacuaties in het algemeen en Reverse Laning in
het bijzonder is communicatie en informatie. Burgers dienen vooraf en tijdens
de evacuatie goed op de hoogte te worden gebracht van de te volgen routes. Daarbij dient de evacuatieroute continu, eenvoudig en eenduidig te worden aangegeven. Stel uzelf hierbij de vraag of weggebruikers wel te sturen zijn
naar een speci eke bestemming? En hoe communiceert u dit? Ook moet er gecommuniceerd worden naar weggebruikers buiten het te evacueren gebied, over omleidingsroutes of wegafsluitingen richting het te evacueren gebied. Het communiceren van de start van de evacuatie is net als bij andere evacuaties van belang. Bij Reverse Laning ontstaat hier het risico dat er niet tijdig voldoende gecommuniceerd kan worden omdat de boodschap complexer is dan bij reguliere verkeersmanagementmaatregelen het geval is.
Reverse laning vraagt daarnaast ook om extra inzet van een ander type personeel en materieel ten opzichte van een evacuatie met inzet van alleen reguliere verkeersmanagementmaatregelen. Dit is een risico, want zonder voldoende gekwali ceerd personeel is er meer kans op onveilige situaties. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het instandhouden van de maatregel: Hoe lang moeten er mensen worden ingezet? Zijn er bijvoorbeeld meerdere shifts nodig? En hoe lang is de (dreigende) crisissituatie veilig voor inzet van personeel?
Ombouwtijd
Inzet van onder meer wegbeheerders, politie en ondersteuning door defensie is nodig om Reverse Laning veilig, e ectief en e ciënt in te zetten. Denk aan het plaatsen van extra middelen voor de veiligheid en duidelijkheid, zoals hekken en/of borden (verkeersborden en informatieborden) en fysieke afsluitingen (zoals containers, barriers en bussen/trailers). Ook zijn er wellicht verkeersregelaars nodig.
Door de inzet van meer mensen en middelen is er bij inzet van Reverse Laning meer ombouwtijd nodig dan bij reguliere verkeersmanagementmaatregelen. Daardoor is eerdere besluitvorming nodig of kan de evacuatie pas later starten.
Bij alle aspecten is het belangrijk te realiseren dat er zowel binnen als buiten het te evacueren gebied zaken geregeld moeten worden.


   15   16   17   18   19