Page 20 - Reverse Laning
P. 20

Fictief voorbeeld van een ingevuld afwegingskader
Toelichting op het  ctief ingevulde afwegingskader
Het uitgangspunt van de veiligheidsregio is dat de reguliere verkeersmanagementmaatregelen niet toereikend zijn om evacuées veilig en op tijd het bedreigde gebied te laten verlaten. Daarom wordt er gekeken naar de potentie van de inzet van de maatregel Reverse Laning.
De veiligheidsregio begint, samen met de relevante ketenpartners (waaronder wegbeheerders), met het vaststellen van de capaciteitswinst van Reverse Laning. De capaciteitswinst is sterk afhankelijk van de inrichting van de wegen, het
aantal evacuatieroutes en het vertrekpatroon in relatie tot de omvang van de evacuatiestroom en de omvang van de ingaande verkeersstroom. Al deze factoren in acht nemend, beslist de veiligheidsregio dat de toepassing van Reverse Laning op (een deel van) het traject van meerwaarde is voor de capaciteit.
Het inzetten van Reverse Laning heeft pas zin als er aanzienlijke tijdwinst wordt geboekt bij het evacueren van burgers ten opzichte van inzet van reguliere verkeersmanagementmaatregelen. Daarom bepaalt u in stap 2 de tijdwinst. Wanneer de inzet van Reverse Laning niet leidt tot versnelde evacuatie, dan is inzet van deze maatregel niet aanbevolen.
Reguliere verkeersmanagementmaatregelen zijn niet toereikend voor een succesvolle veilige evacuatie.
Stap 1 Bepaal de tijdwinst van reverse laning
Stap 2 Bepaal de tijdwinst van reverse laning
18
Veel tijdwinst
Weinig tijdwinst
Geen tijdwinst


   18   19   20   21   22