Page 21 - Reverse Laning
P. 21

Fictief voorbeeld van een ingevuld afwegingskader Zie risicomatrix
Toelichting op de risicomatrix
In stap 3 wordt gekeken naar de risico’s van Reverse Laning. In het kader hieronder zijn verschillende risico’s weergegeven. De veiligheidsregio geeft per risico aan of zij dit risico onaanvaardbaar, ernstig of aanvaardbaar is vinden.
Onaanvaardbaar
Ernstig
Risico’s
Ernstig
Aanvaardbaar
Verkeersveiligheid
1
3
Gedrag en veiligheid
1
1
Voorbereiding
1
2
Ombouwtijd
1
1
Verkeersveiligheid
Gedrag en veiligheid
Organisatie
Ombouwtijd (=inrichting Reverse Laning)
Onaanvaardbaar
Ernstig
Aanvaardbaar
Onveilige situaties bij het begin- en eindpunt
De wegen en/of kruispunten zijn onveilig of onduidelijk ingericht
Een grote stroom ophalers blokkeert de Reverse Laning stroom
Routes van hulpdiensten zijn niet beschikbaar of bereikbaar
Zie stap 2 en stap 3
Onaanvaardbaar
Aanvaardbaar
Veel tijdwinst
3
7
1
Weinig tijdwinst
Geen tijdwinst
Onaanvaardbaar
Onaanvaardbaar
Ernstig
Ernstig
Aanvaardbaar
Aanvaardbaar
De risico’s uit de risicomatrix worden opgeteld en in de juiste rij geplaatst. Wanneer de veiligheidsregio concludeert dat de inzet van Reverse Laning weinig tijdwinst oplevert, worden de aantallen in deze rij gezet. Dus, wanneer u in stap 3 drie onaan-vaardbare risico’s, 7 ernstige en 1 aanvaardbaar risico identi ceerde, met veel tijdwinst, dan schrijft u deze score in de eerste rij:
3 – 7 – 1.
Zo wordt in één oogopslag duidelijk weergegeven hoeveel ernstige risico’s er zijn bij inzet van Reverse risico’s zijn geïdenti ceerd, is het nemen van beheersmaatregelen nog een optie om de risico’s te beperken zodat deze aanvaardbaar worden.
Bij onaanvaardbare risico’s moet de veiligheidsregio zich afvragen of deze risico’s verminderd kunnen worden tot ernstige of zelfs aanvaardbare risico’s. Het is de vraag of er dan niet beter afgezien kan worden van de inzet van Reverse Laning.
Na de bepaling van beheersmaatregelen doorloopt de veiligheidsregio het afwegingskader opnieuw.
19
Weggebruikers vertonen onzeker rijgedrag waardoor onveilige situaties ontstaan
Weggebruikers volgen de aanwijzingen op borden/van verkeersregelaars (bewust of onbewust) onjuist of niet op
Communicatieberichten (intern en extern) zijn niet tijdig gereed
Voldoende en gekwali ceerde mensen om Reverse Laning in te stellen zijn niet beschikbaar
De benodigde middelen om Reverse Laning in te stellen zijn niet beschikbaar
Onaanvaardbaar
Ernstig
Aanvaardbaar
Het niet tijdig ter plaatse krijgen van middelen nodig voor Reverse Laning
Het niet tijdig ter plaatse krijgen van benodigde personeel
Kennismodule Reverse Laning
Tijdwinst


   19   20   21   22   23